Úspěch AVO v novém programovacím období pro podporu mezinárodní spolupráce z fondu OP PIK

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO) byla úspěšná v první veřejné soutěži v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy a stala se tak řešitelem projektu Internacionalizace platformy AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj technologické platformy AVO se záměrem zvýšit zapojení členů AVO (výzkumných organizací i podnikatelských subjektů) do mezinárodních programů a projektů výzkumu a vývoje. Projekt prohloubí spolupráci AVO s evropskými technologickými platformami (jako např. s ACARE , MANUFUTURE,  ECTP, ESTEP a dalšími) a v  neposlední řadě projekt také umožní propagovat a popularizovat aplikovaný výzkum.  Manažerem projektu je místopředseda AVO, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který k projektu dodává: „Projekt umožňuje detailněji mapovat příležitosti pro mezinárodní spolupráci organizací aplikovaného výzkumu, realizovat workshopy a diskutovat o problémech, bariérách výzkumných organizací a podniků a jak tyto bariéry odstranit. Jsem rád, že díky tomuto projektu můžeme navázat na popularizační aktivity, které jsme zahájili v minulém programovacím období.“

Znění TZ ve wordu ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vládní podpora malých a středních podniků v USA

K podpoře aktivit malých a středních podniků (MSP) v USA slouží vládní agentura s názvem „The Small Business Administration“ (SBA). Posláním SBA je “udržet a posílit národní ekonomiku tím, že umožňuje založení a životaschopnost malých podniků a pomáhá při hospodářském oživení komunit po katastrofách”. Činnosti agentury jsou: kapitál, kontrakty a poradenství.

SBA zajišťuje pro MSP úvěry prostřednictvím bank, družstevních záložen a dalších poskytovatelů úvěrů, kteří spolupracují s SBA. SBA poskytuje státní záruku na část úvěru. Podle Zákona o zotavení a zákona o malých podnicích jsou úvěry SBA poskytovány až do výše 90% záruky, aby se posílila přístupnost kapitálu malým a středním podnikům.

Agentura měla rekordní objemy půjček na konci roku 2010. SBA navíc pomáhá MSP získávat zakázky u federální vlády (až 23 procent primárních federálních smluv malým podnikům). SBA má alespoň jednu kancelář v každém státě USA. Agentura navíc poskytuje granty na podporu poradenských partnerů, včetně přibližně 900 středisek pro rozvoj malého podnikání (často se nachází na vysokých školách a univerzitách), 110 ženských obchodních center a SCORE, dobrovolného mentorového sboru důchodců a zkušených vedoucích pracovníků. Tyto poradenské služby poskytují každoročně více než 1 milionům podnikatelů a majitelům malých a středních podniků.

Založena July 30, 1953
Právní forma Federal government of the United States
Sídlo 409 Third Street, SW, Washington, D.C.
Počet zaměstnanců 3,293 (2015)
Roční rozpočet $710 million USD (2015)
Ředitel  Linda McMahonAdministrator
Webové stránky sba.gov

 

Podpora VaV v MSP prostřednictvím SBA

Malé a střední podniky zabývající se výzkumem a vývojem se mohou ucházet o federální granty ve dvou programech:

Small Business Innovation Research (SBIR)

Small Business Technology Transfer (STTR)

Tyto programy podporují VaV projekty, které:

 • Jsou v souladu s vládními prioritami VaV.
 • Mají velký potenciál pro komercializaci.

SBIR a STTR jsou vysoce konkurenční programy, které povzbuzují malé a střední podniky, aby prozkoumaly svůj technologický potenciál a poskytly pobídky k tomu, aby profitovaly z komerčních příležitostí. Zahrnutím kvalifikovaných malých podniků do národního výzkumu a vývoje se podporují inovace v oblasti špičkových technologií a Spojené státy získávají podnikatelského ducha, protože splňují své specifické potřeby v oblasti výzkumu a vývoje.

Tyto dva programy se zaměřují na podnikatelský sektor, protože tam se rozvíjí většina inovací. Riziko a náklady na provádění seriózního úsilí v oblasti výzkumu a vývoje však často přesahují prostředky mnoha malých podniků. Tím, že SBIR a STTR vyhrazují konkrétní podíl federálních prostředků na výzkum a vývoj malým podnikům, chrání malé podniky a umožní jim konkurovat na stejné úrovni jako větším podnikům.

Tento program financuje kritické fáze rozběhu a rozvoje a podporuje komercializaci technologie, produktu nebo služby, což zase stimuluje ekonomiku USA. Od svého přijetí v roce 1982 v rámci zákona o rozvoji inovací v oblasti malých podniků tento program pomohl tisícům malých podniků soutěžit o federální ocenění v oblasti výzkumu a vývoje.

Podniky způsobilé získat podporu

Malé a střední podniky musí splňovat některá kritéria způsobilosti k účasti v programech SBIR nebo STTR. Kompletní podrobnosti o způsobilosti lze nalézt na adrese SBIR.gov, ale v rychlém přehledu by firmy měly být:

 • americké a nezávisle provozované,
 • založeny za účelem zisku,
 • mít výzkumné pracovníky,
 • mít maximálně 500 zaměstnanců.

Systém SBIR

Každý rok požaduje SBIR od 11 federálních útvarů a agentur, aby si vyhradili část svých finančních prostředků na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Tyto agentury pak vybírají témata výzkumu a vývoje a přijímají návrhy projektů.

Programy SBIR a STTR jsou strukturovány ve třech fázích:

Fáze I. Cílem první fáze je stanovit technickou hodnotu, proveditelnost a obchodní potenciál navrženého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a určit kvalitu výkonnosti organizace. Částka ve fáze I obvykle nepřesahuje 150 000 dolarů po dobu 6 měsíců.

Fáze II. Cílem fáze II je pokračovat ve výzkumu a vývoji zahájeném ve fázi I. Financování je založeno na výsledcích dosažených ve fázi I a na vědeckém a technickém základu a komerčním potenciálu projektu navrženého ve fázi II. Pouze účastníci fáze I mají nárok na udělení fáze II. SBIR II. Fáze II. Ceny obvykle nepřesahují celkové náklady ve výši 1 000 000 USD po dobu 2 let.

Fáze III. Cílem fáze III je, pokud je to vhodné, aby malý podnik usiloval o komercializační cíle vyplývající z aktivit VaV fází I / II. Program SBIR nepodporuje fázi III. Některé federální agentury ale mohou zahrnovat následné smlouvy o výzkumu a vývoji, které nejsou financovány SBIR, nebo výrobní smlouvy na výrobky, postupy nebo služby určené vládě Spojených států.

Role SBA

SBA hraje důležitou roli koordinační agentury pro program SBIR. Řídí implementaci SBIR ze strany 11 agentur, hodnotí jejich pokrok a každoročně podává zprávy Kongresu o jeho fungování. SBA shromažďuje informace od všech zúčastněných agentur a zveřejňuje je čtvrtletně v předběžném oznámení ovyřizování žádostí (PSA). Více informací o programu SBIR najdete na adrese http://www.sbir.gov.

Martin Podařil, OKO AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jednání o rozpočtu na VaV s ministrem financí Pilným

Na základě dopisu zaslaného ministru financí Pilnému se zástupci AVO, AMSP a SP ČR s panem ministrem sešli, aby prodiskutovali navýšení rozpoču na VaVaI pro rok 2018. 

Uvedli jsme panu ministrovi argumenty, proč by měl navýšit rozpočet na aplikovaný výzkum a že jej považujeme za prioritu. Panu ministrovi jde o efektivní zacílení podpory na VaVaI, čímž je s námi v souladu.

pilny

Ivan Pilný, foto: Jan Handrejch, Právo

ČR je průmyslově zaměřenou ekonomikou, která nutně potřebuje posílit orientovaný průmyslový a aplikovaný výzkum pro zachování a zvýšení budoucí konkurenceschopnosti a orientace na výrobky a procesy s vyšší přidanou hodnotou.

Martin Podařil, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kdo zasedne v předsednictvu TA ČR?

Na členy předsednictva Technologické agentury ČR se sešlo se celkem 26 návrhů na 14 kandidátů. Nominovat mohla jak fyzická tak právnická osoba zbývající se vědou.

rut ocko

Na snímku z konference AVO Byznys s inovacemi je zachycena bývalá předsedkyně TA ČR Rut Bízková a současný předseda TA ČR Petr Očko

Nejvíce nominací, a to pět, získala Milena Vicenová, bývalá ministryně zemědělství, později stálá zástupkyně ČR v Bruselu, která od roku 2014 pracuje v Technologické agentuře v oddělení zahraniční spolupráce. Stejný počet hlasů dostal Karel Kouřil, ředitel BIC Brno, člen předsednictva AVO a člen Královské akademie inženýrství. Tři hlasy pak Martin Duda ředitel strategického rozvoje IT4Innovations. Dvě nominace získali chemik Karel Kubias a rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs. Po jednom hlasu pak mají chemik Vladimír Brenner, ekonomka Ivana Faltová Leitmanová, fyzikální chemik Bohuslav Gaš, farmaceut Alexandr Hrabálek, onkolog a nanotechnolog Vladimír Král, technolog Václav Liška, technolog Jiří Plešek a Anna Putnová, která učí na VUT v Brně management a etiku podnikání a byla první děkankou v jeho 110leté historii.

O tom, kdo v předsednictvu usedne, budou rozhodovat členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zdroj: Ekonomický deník

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dopis ministru Pilnému ohledně rozpočtu na VaVaI

Vážený pane ministře,

dovolte nám vyjádřit značné znepokojení nad přípravou návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2018 (s výhledem na léta 2019-2020) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), kde došlo k radikálnímu snížení prostředků hlavně v oblasti průmyslového aplikovaného výzkumu, které bylo schváleno usnesením vlády č. 442 na zasedání vlády dne 14. 6. 2017. Žádáme o přehodnocení tohoto stanoviska Vašeho ministerstva a to z několika závažných důvodů:

 1. Tento návrh rozpočtu nerespektuje platný střednědobý výhled rozpočtu v oblasti VaVaI na léta 2018 a 2019, na základě kterého zejména malé a střední podniky a výzkumné ústavy v oblasti průmyslu společně již začaly uskutečňovat své strategie vedoucí ke konkurenceschopným výrobkům a službám. Nestabilní rozpočtové prostředí vzniklé ignorováním odpovědnosti za přípravu státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb. a střednědobých výhledů výrazně snižuje efektivitu výdajů na VaVaI.
 2. Na předchozím zasedání vlády dne 22. 5. 2017 bylo schváleno usnesení vlády č. 385/2017, které schválilo výdaje státního rozpočtu na VaVaI na léta 2018 až 2020. I toto usnesení již bylo schváleno jako kompromis, protože oproti původním požadavkům byl výsledný schválený rozpočet krácen o cca 1,5 mld. Kč. Toto usnesení je dosud platné a jeho příprava trvající přes půl roku poprvé zohlednila budoucí výrazný pokles podpory ze strukturálních fondů EU.
 3. Schválený rozpočet na VaVaI (usnesení č. 385/2017) je mimo jiné i výsledkem soustavného několikaletého vyjednávání Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace výzkumných organizací
  a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jako první návrh rozpočtu po řadě let posiluje výdaje na průmyslový a aplikovaný výzkum na úkor výzkumu neorientovaného, který od roku 2010 výrazně mnohonásobně vzrostl oproti prostředkům na aplikovaný výzkum a vývoj.
 4. Původně dohodnutý a v květnu schválený rozpočet na VaVaI v sobě obsahuje strukturální změny a zohlednění programového plánování podpory v této oblasti.

Rádi bychom připomněli i Vaše vlastní vyjádření ve smyslu nutnosti podpory jasně definovaného zaměření výzkumu v ČR, které by přispělo k tvorbě aplikovaných výsledků využívaných českými firmami k posílení jejich konkurenceschopnosti a úspěšnosti na celosvětových trzích. V kontextu tohoto vyjádření nechápeme, že Vaše ministerstvo nejvíce krátilo prostředky v rozpočtových kapitolách MPO a TAČR (v roce 2018 o 1,8 mld. Kč, tj. o 26 %), které jsou určeny právě na podporu orientovaného průmyslového a aplikovaného výzkumu a vývoje s definovanými výstupy a výsledky. Opatření by tak mělo mít dopad na programy TAČR, jako EPSILON či DELTA, nebo výdaje MPO skrze program TRIO a kofinancování OP PIK v oblasti VaVaI. Předpokládáme, že cílem MF ani vlády není další oslabení podpory aplikovaného (resp. průmyslového) výzkumu. Navíc, na rozdíl od jiných navyšovaných výdajů v návrhu rozpočtu, tyto prostředky mají velký potenciál přinést do budoucna další zdroje příjmů státního rozpočtu.

Vážený pane ministře, i přesto, že chápeme, že jste vystaven mnoha tlakům na navýšení rozpočtových kapitol, žádáme Vás a považujeme za nutné přehodnocení návrhu rozpočtu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, i vzhledem k tomu, že Česká republika nedosahuje ani průměrné procentní výše podpory oblasti VaVaI v EU. Investice do VaVaI v ČR se pohybují celkově kolem 2 % (výše veřejných i neveřejných prostředků celkem), zatímco ve vyspělých evropských státech je toto procento kolem 4 % a u světových leaderů je mezi 4 a 5 %. ČR je průmyslově zaměřenou ekonomikou, která nutně potřebuje posílit orientovaný průmyslový a aplikovaný výzkum pro zachování a zvýšení budoucí konkurenceschopnosti a orientace na výrobky a procesy s vyšší přidanou hodnotou.

S úctou

Ing. Jaroslav Hanák, prezident SP ČR

Ing. Libor Kraus, prezident AVO  

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva AMSP ČR

Originál dopisu najdete ZDE

1 Comment

Filed under Uncategorized

Ekonomové předpokládají 20% návratnost investic do VaV

Nová studie Science Business ukazuje velmi silný dopad vládních investic do výzkumu a vývoje. Podle jejich ekonomů se roční návratnost pohybuje okolo 20%. Záleží ovšem na typu programu a oblasti VaV.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst ZDE a kompletní studii pak ZDE.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Janeček: Omlouvám se panu Srholcovi

Omlouvám se panu Srholcovi, že jsem se semináře dne 15.6.2017 nezúčastnil. Ale možná bych stejně, jako můj kolega, čestný předseda AVO nedostal slovo. Omlouvám se i za to, že jsem necitoval další práce pana Srholce a jeho kolegů, které nepochybně vedou ke zlepšení situace v oblasti evidence based policy. Připouštím, že shoda mezi prezentací dne 15.6. a jednáním o státním rozpočtu byla dílem náhody.

Přesto se nemohu ubránit dojmu, že je něco špatně. Pokud jde o věcnou či metodickou stránku věci, těžko bych vymyslel něco, co by bylo navíc oproti rozboru M. Bunčeka. Já jsem ale měl na mysli zasazení uvedené studie do celkového kontextu podpory VaV (čti výzkum a vývoj) z veřejných rozpočtů. I přesto, že na hodnocení dopadů účelové podpory právě ukončených či dobíhajících programů je příliš brzy, jsou zde i jiné podobné programy, financované MPO, kde by hodnocení dopadů ukázalo, nakolik byla podpora efektivní. Soustředění na ochranu duševního vlastnictví a ne příliš lichotivé výsledky takového projektu pak mohly inspirovat k obecné úvaze, že jsou vlastně peníze vynakládány zbytečně (viz např. článek pana redaktora M. Rychlíka v Lidových novinách dne 15.6.).

Miroslav Janeček, AVO

pozn: Omluva se týká odpovědi pana Srholce na reakci pana Janečka na tento článek

Leave a comment

Filed under Uncategorized