Monthly Archives: May 2013

Tristní komercializace výsledků akademických institucí.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je pozoruhodný, ale je jednou z mála akademických institucí, které společnosti přináší komercializací výsledků VaV významnější hodnoty. Prof. Holý měl několik desítek patentů a jedna úspěšně prodaná licence udělala z něho i z ústavu boháče. Většina akademických ústavů považuje za svůj cíl publikaci výsledků VaV, a příliš se nezajímá o ochranu duševního vlastnictví a jeho následnou komercializací. Větší sepětí s praxí vykazují technické univerzity.

Další bolestí našeho “systému” podpory VaVaI je malý zájem autorit o problematiku transferu poznatků – stačí sledovat jednání RVVI , kde se např. závažné téma – malý zájem o zakládání spin off firem – prakticky nediskutuje. Přitom je nedostatečný počet “technologických” firem, které by byly schopné absorbovat poznatky VaV, jednou z největších slabin ČR. Za poslední roky se situace spíše zhoršila, klíčovým bodem jednání je většinou rozdělení prostředků na podoru VaV.

U nás v České republice se zápasí systémem gladiátorských her – soupeře je třeba zabít, nebo aspoň zmrzačit. Takže jedna strana říká “je třeba skoncovat s vyhazováním peněz podporou firem”, druhá si díky momentální přesile vybojuje podporu průmyslového výzkumu, která přesahuje úroveň, jaká je v rozvinutých zemích obvyklá.  Pravda je ovšem taková, že je třeba podporovat základní i aplikovaný (chcete-li průmyslový) výzkum, ovšem v rozumných proporcích. Totéž platí o alokaci prostředků na jednotlivé vědní obory. Součástí celkového obrázku je i absence diskuse o podobě institucí, které se výzkumem zabývají, zejména pak skutečnost, že České republice chybí instituce, která by se systematicky věnovala aplikovanému výzkumu a byla tak oporou českému průmyslu. Takovou instituci má např. Německo v podobě Fraunhoferovy společnosti a i díky ní vítězí nad krizí. V Čechách je jedinou organizací hájící zájmy a propagující výsledky aplikovaného výzkumu AVO (Asociace výzkumných organizací).

Autoři mezinárodního auditu systému VaVaI poukázali na skutečnost, že správa státu je slabá a chybí jí kvalifikovaní odborníci (mj. díky absenci zákona o státní službě). Nelze se tedy příliš divit, že situace vypadá tak, jak vypadá..

Miroslav Janeček, prezident AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Norské fondy na podporu výzkumu

Obrázek

Investice do vědy a výzkumu v České republice jsou navzdory mírnému růstu stále pod průměrem Evropské unie. V roce 2010 činily veřejné investice do výzkumu a vývoje 0,63 % HDP a byly jedny z nejnižších v celé EU.

Norské fondy na podporu výzkumu významnou měrou přispívají k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce mezi českými a norskými institucemi ve vybraných oblastech a finančně podporují tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporované oblasti programu

1. sociální a humanitní vědy

2. zdraví

3. životní prostředí

Komu je program určen

Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací, podle definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partnerství. V tabulce naleznete kontakty na norské účastníky.

Obrázek

Financování programu/projektů

Celkový rozpočet na projekty ve všech tematických oblastech představuje 13 088 235 €. Minimálně 20 % z rozpočtu je určeno na podporu projektů z  oblasti sociálních a humanitních věd.

Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech.

Trvání programu/doba řešení projektů

Náklady programu jsou uznatelné do 30. dubna 2017, v jeho rámci se  předpokládá podpora projektů s délkou trvání max 40 měsíců.

Výstupy programu

Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, dále posílení kapacity ve výzkumu a vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD studentů. Očekává se také významné zastoupení vědeckých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů. 

Matchmaking event

Z důvodu omezené kapacity sálů je možné registrovat pouze dva účastníky za tým. Účastníci si mohou přinést tištěné propagační materiály (např. letáky, vizitky apod.) o své organizaci a projektu. Účastníkům může být dána příležitost přednést krátkou prezentaci.

Uchazeči o podporu projektů mohou požádat o úhradu nákladů vzniklých vyhledáváním projektových partnerů z Norska (až 5 000 € paušální částky). Tato úhrada může být provedena pouze pro projekty začínající v roce 2013.

Informace k registraci: Štěpán Obrtlík; + 420 234 811 665; stepan.obrtlik@msmt.cz

Zprostředkovatel programu

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor výzkumu a vývoje.

Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1
Odbor výzkumu a vývoje
Oddělení mezinárodní spolupráce – 311
RNDr. Jana Bystřická:       jana.bystricka@msmt.cz
RNDr. Pavla Kačabová:    pavla.kacabova@msmt.cz
Mgr. Štěpán Obrtlík:        stepan.obrtlik@msmt.cz

 

Informace (Norsko) v Aj: http://www.rcn.no/eea

Informace (ČR) v Čj: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/norske-fondy

Databáze organizací: http://www.forskningsradet.no/en/Partner_search_database/1253981564483

 

AVO, Martin Podařil

2 Comments

Filed under Uncategorized

AVO podporuje Inovační vouchery v Praze

AVO podporuje Inovační vouchery v Praze

AVO (Asociace výzkumných organizací) podepsala Memorandum o spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a.s., která stojí za realizací projektu Inovačních voucherů. „Prostřednictvím voucherů bychom chtěli nastartovat aktivní spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a soukromými podnikateli. Do projektu se již zapojila řada našich členů“, řekl prezident AVO Miroslav Janeček.

Inovační vouchery umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija uvedla: „Propojovat podnikatelskou sféru s vědeckými a výzkumnými institucemi se vyplácí. Malí a střední podnikatelé v rámci projektu získají nejenom finanční podporu, ale rovněž kontakty na špičkové vědce. Vědecká sféra se zase díky voucherům seznamuje s potencionálními odběrateli svých technologií“.
Inovační vouchery pomáhají odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademického světa. Tento způsob poskytnutí dotace přinese především významné snížení administrace a zrychlení celého procesu získání financí.

Více informací o Inovačních voucherech je možné nalézt na adrese http://www.akcelerace-praha.cz

MP

Leave a comment

by | May 20, 2013 · 10:59 am

AVO partnerem soutěže Firma roku!

AVO partnerem soutěže Firma roku!

AVO (Asociace výzkumných organizací) se stala odborným podporovatelem Cen Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2013 a GE Money Bank Živnostník roku 2013.
Do soutěže se hlásí subjekty z řady malých a středních firem, se kterými AVO spolupracuje nebo by ráda navázala spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu.
Soutěže jsou vyhlašovány na krajské úrovni (ve všech 14 krajích České republiky) i celostátně. Podmínkou pro firmy je minimálně dvouletá účetní historie a maximální obrat 1,5 mld Kč, pro živnostníky alespoň jeden rok podnikání.

Více informací o soutěži je možné nalézt zde: http://www.firmaroku.cz

MP

Leave a comment

by | May 17, 2013 · 9:49 am

Nepřímá podpora výzkumu – odečet z daní

Podpora výzkumu a vývoje (VaV) má přímou a nepřímou podobu. Přímá představuje poskytnutí veřejných (státních) finančních prostředků (formou institucionální podpory, účelové podpory grantových a programových projektů, podpory velkých infrastruktur, podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a v případě členských zemí EU i formou spolufinancování operačních programů ve výzkumu a vývoji).

Nepřímá finanční podpora výzkumu a vývoje ze strany státu může existovat ve formě daňových pobídek a úlev, urychleného odpisování, zvýhodněných úvěrů, podpory rizikového kapitálu, apod.

Obrázek

V současné době jsou nejvíce rozšířenými nástroji nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru ve vyspělých ekonomikách daňové pobídky a úlevy v oblasti přímých daní, od nichž se očekává stimulační účinek na růst podnikových výdajů na VaV. Od roku 2005 mohou i podniky v ČR využívat daňového odpočtu výdajů (nákladů) na vlastní VaV ze základu daně z příjmů (viz § 34  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Již dnes využívá tedy řada firem v ČR tuto daňovou úlevu na výzkumné činnosti, které provádí vlastními silami (cca 35 % z celkového počtu podniků provozujících výzkumné a vývojové činnosti). Zatím je to srovnatelně nižší číslo oproti jiným zemím využívajícím  daňový odpočet na VaV v rámci financování výzkumu, vývoje a inovací v podnikové sféře, což je dáno i dobou existence této daňové úlevy a jejím celkovým nastavením v ČR. Tato forma podpory má být dále rozšířena o úlevy na daních za náklady, spojené s VaV nakupovaným firmami od VO (na externí, smluvní výzkum). Uvedená změna by měla nabýt účinnosti k 1.1.2014.  Jak v sektoru VO tak v podnikové sféře roste podpora rozšíření daňového odpočtu i na nakupovaný (externí) výzkum od výzkumných organizací.

Tabulka odečtu daní

Za úvahu rovněž stojí, zda by nebylo účelné promítnout do právní úpravy ještě některé změny vyplývající z dosavadních zkušeností s uplatňováním daňové úlevy pro výzkum a vývoj nejen v ČR, ale i dlouhodobě v ostatních vyspělých ekonomikách. Zejména jde z pohledu AVO o zvážení těchto otázek:

– diferencovaná míra daňové úlevy pro výdaje na výzkum a vývoj u MSP a u velkých podniků;

– využití přírůstkového (inkrementálního) daňového schématu podporujícího investory do výzkumu a vývoje za zvýšení výdajů oproti časově a věcně stanovenému výchozímu základu (úrovni).

Přijetí výše uvedeného opatření představuje především určité příležitosti, ale souvisejí s ním i možná rizika (hrozby).

Příležitosti:

  • zejména lze předpokládat, že rozšíření daňová úlevy na nakupovaný výzkum přispěje k rozvinutí a posílení potřebné spolupráce v oblasti VaV mezi akademickou a podnikatelskou sférou, která je dlouhodobě nedostačující;
  • budou nastoleny rovnější podmínky při využití daňové podpory pro VaV v podnikatelském sektoru, větší šanci k rozvoji a využití výsledků VaV získají MSP (s omezenými finančními zdroji), které nemohou provozovat v takové míře vlastní výzkum a vývoj;
  • posílí se synergické efekty s výsledky implementace operačních programů (např. MSP, které využily nebo ještě využijí možností programu Potenciál v rámci OP PI s cílem zavést nebo více rozvinout vlastní výzkum a vývoj, budou s ohledem na své potenciální potřeby a možnosti nuceny v budoucnu i nakupovat některé výsledky výzkumu a vývoje a toto opatření bude mít tak pro ně podpůrný charakter);
  • pro vysoké školy a veřejné výzkumné instituce se rozšíří možnost požadovaného vícezdrojového financování (mohou být tak méně závislé na veřejných prostředcích);
  • lze očekávat další oživení poptávky po VaV v české ekonomice a posílení firemních inovačních aktivit (v souladu s národními zájmy i se záměry orgánů EU při implementaci Strategie Evropa 2020);
  • při stále se snižující účelové podpoře VaV, která navíc např. v projektech ALFA představuje pro podniky tak cca 35% nákladů, bude tato nepřímá podpora (vlastně ve výši 19%) jedinnou alternativou.

Rizika (hrozby)

  • obavy ze zneužití tohoto opatření (prodej výsledků výzkumu financovaného z veřejných prostředků, opakovaný prodej, zapojení prostředníků apod.). Na tuto skutečnost poukazuje především správce daně s ohledem na některé dosavadní zkušenosti z českého podnikatelského prostředí, kdy ale významnou roli sehrává také dosavadní nedostatečná efektivita správy daní včetně daňové kontroly a jednotného výkladu daní. Nicméně bude nutno učinit určitá opatření posilující odbornou kompetenci při posuzování daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) na VaV včetně oblasti účetní evidence.
  • posílení snah o další firemní optimalizaci daňového plánování, která může vyústit v nižší výběr daní. K celkově nižšímu výběru daní však nemusí dojít, vezmeme-li v úvahu na základě komerčně úspěšného inovačního procesu další rozvoj podnikání a s ním spojený vyšší obrat a vyšší zisky a tedy i potenciál budoucích rostoucích příjmů státního rozpočtu (z přímých i nepřímých daní).

Karel Mráček

člen předsednictva AVO

mracek@avo.cz

1 Comment

Filed under Uncategorized

Otevřená výzva Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace

AVO (Asociace výzkumných organizací) se na svém valném shromáždění dne 25. dubna 2013 zabývala situací ve financování aplikovaného výzkumu a vývoje. Valné shromáždění s velkým znepokojením konstatovalo, že podpora aplikovaného výzkumu a vývoje se v posledních letech snižuje a ani nový návrh státního rozpočtu na VaV nedává naději na zlepšení. Podle názoru členů AVO, jde tento vývoj proti trendu v jiných rozvinutých zemích a ohrožuje konkurenceschopnost české ekonomiky.

Členové AVO se připojují k těm, kdo požadují zvýšení podpory aplikovaného výzkumu formou dodatečných prostředků na další výzvu programu Technologické agentury ČR ALFA v roce 2014 a zvýraznění role výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje v metodice hodnocení VaVaI.

Miroslav Janeček, prezident AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

AVO (Asociace výzkumných organizací) jde do světa!

Tímto článkem zahajujeme pravidelná informační okénka do světa aplikovaného výzkumu, kde nahlédneme nejen pod ruce vědců, ale také do jejich obýváků a ložnic…

Martin Podařil, 1.5.2013 Praha

Image

Leave a comment

Filed under Uncategorized