Monthly Archives: September 2013

Blíží se konec české vědy

Tak okomentoval současnou situaci ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem Milan Petrák. „Evropa zlenivěla, úroveň absolventů vysokých škol je tragická, vědecká komunita se rozpadá bojem o peníze na infrastrukturu, začínají se krást výsledky a nápady, z podniků mizí odbornost. Budoucnost nevidím vůbec pozitivně.“

petrak

Šance pro českou chemii žije. Jediným ústavem zaměřeným čistě na aplikovaný výzkum je Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh) v Ústí nad Labem, který jsem nedávno navštívil. V sychravém počasí mne vroucně přivítali v sídle ústavu – ošuntělém a rozpadajícím se zámečku z roku 1895, kdy byl vystavěn Rakouským spolkem pro chemickou a hutní výrobu.

Po vstupu do tohoto strašidelného paláce jsem se ale ocitl v jiném světě. Interiér je velmi zachovalý a útulný. Hlavní schodiště zdobí třídílná barevná olejomalba zachycující významné úředníky v podniku. Pan ředitel mne pak provedl celým zámečkem, který byl v roce 2002 značně poškozen při památné povodni. Ukázal mi nádhernou starodávnou zasedací místnost, historické i moderní laboratoře kde oddělují a likvidují nebezpečné Thalium, zkoumají geopolymery či provádějí elektrolýzu a také školící středisko i miniposilovnu.

P1060926 P1060884 P1060889 P1060907

VÚAnCh byl založen v roce 1952 a v současné době zaměstnávající zhruba 140 vědců a laborantů. Ústav je schopen řešit výzkumné úkoly komplexně od vypracování rešeršní a patentové studie, přes laboratorní a poloprovozní zkoušky, návrh technologie a její ekonomické zhodnocení až po odborný dozor při realizaci výsledků. Technické a personální vybavení umožňuje VÚAnCh nabídnout partnerům a zákazníkům spolupráci v následujících směrech:

 • optimalizace, vývoj a výzkum technologií syntéz základních i speciálních především anorganických sloučenin,
 • vývoj a výzkum technologií výroby hnojiv,
 • minimalizace, recyklace a likvidace pevných, kapalných i plynných odpadů,
 • syntéza katalyzátorů a studium katalytických procesů,
 • technologie zpracování ropy – výroba paliv, olejů a dehtů,
 • charakterizace a využití vedlejších produktů ze zpracování ropy.

Stoprocentním vlastníkem výzkumného ústavu je skupina Unipetrol. Průměrný plat vědce je 35-40 tis Kč a průměrný plat laboranta 18 – 20 tis Kč. Z celkového obratu 110 mil Kč tvořily přes 60% granty, zbytek si VÚAnCh vydělal spoluprací s průmyslem. Mezi komerční aktivity ústavu patří například testování katalyzátorů nebo likvidace nebezpečného Thalia.

Přál bych si, aby se slova pana ředitele nevyplnila a Česká věda bodovala nejen u nás, ale i ve světě. Asociace výzkumných organizací bude bojovat!

Pozn: Všechny fotky z návštěvy si můžete prohlédnout zde.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Možnost získat prostředky pro aplikovaný výzkum v soukromé sféře

gesher/most

MŠMT 16. září vyhlásilo veřejnou soutěž v programu GESHER/MOST. Předmětem programu je institucionální podpora účasti českých podniků zabývajících se aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem ve spolupráci s partnerem ve státě Izrael v těchto oblastech:

 • Informačních a komunikačních technologií,
 • Udržitelných a čistých technologií,
 • Zemědělských a potravinářských technologií,
 • Biotechnologie a lékařské techniky,
 • Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika).

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. prosince 2013 v 14:00 hodin. Přípustná doba řešení projektů v tomto programu je maximálně 3 roky a musí skončit nejpozději do 31. prosince 2016.

Oprávnění uchazeči:

Uchazečem o institucionální podporu z programu GESHER/MOST může být malý, střední i velký podnik, případně ve spolupráci s veřejnou výzkumnou institucí anebo dalšími výzkumnými organizacemi. Tyto instituce a organizace samotné však nemohou být uchazeči o institucionální podporu.

Další podmínky:

(a) Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a jeden účastník z izraelské strany, kteří nemají stejného vlastníka, zřizovatele apod.

(b) Každý účastník podává svůj návrh projektu ke své implementační agentuře. V případě více účastníků na české straně předkládá návrh projektu souhrnně pouze hlavní účastník projektu (podnik).

(c) Návrh projektu českého účastníka musí být zpracován a podán způsobem stanoveným agenturou CzechInvest a poskytovatelem.

(d) Práce na řešení projektu českého účastníka nesmí být zahájeny před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže. (Za způsobilé pro účely institucionální podpory budou považovány náklady vynaložené ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory).

Všechny další podmínky, vymezené výše, platí současně. Nesplnění kterékoliv z nich je důvodem k vyloučení návrhu z veřejné soutěže. Návrh projektu, podaný pouze k české implementační agentuře (bez souběžného podání izraelským účastníkem k izraelské implementační agentuře) bude vyřazen.

Výše podpory:

Nejvyšší povolená míra podpory pro program GESHER/MOST se stanovuje pro aplikovaný výzkum do výše 50 % uznaných nákladů, experimentální vývoj až do výše 25 % uznaných nákladů. Činnost výzkumné instituce až do výše 100 % uznaných nákladů vzniklých této instituci a zároveň pouze do výše 30 % celkových uznaných nákladů projektu.

Výstupy:

Očekávanými výsledky jsou měřitelné a hodnotitelné výstupy, zejména „poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno“ (Z), „patent“ (P), „autorizovaný software“ (R), „užitný vzor, průmyslový vzor“ (F), „prototyp, funkční vzorek“ (G).

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely výzkumného projektu),
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, kdy jsou využívány pro daný projekt VaV; pokud nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí správných účetních postupů,
 • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty zakoupené nebo které byly předmětem licence pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny, za předpokladu, že transakce proběhla v podmínkách volné hospodářské soutěže a nedošlo při ní k žádné nesrovnalosti, a náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely výzkumné činnosti,
 • doplňkové režijní náklady vzniklé bezprostředně v přímé souvislosti s řešením projektu VaV,
 • ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění výzkumné činnosti.

Izraelský partner:

Pokud hledáte pro svůj projekt izraelského partnera, můžete se na těchto stránkách zaregistrovat do Databáze pro vyhledávání partnerů v rámci programu GESHER/MOST. Dále můžete izraelského partnera vyhledat v databázi izraelských společností anebo se přímo registrovat do databáze the Enterprise Europe Network – Israel, kde budete uloženi v seznamu zájemců o pomoc s vyhledáním izraelského partnera.

Dokumenty:

Zadávací dokumentace GESHER

Formulář návrh projektu GESHER

Nápověda k návrhu projektu GESHER

Oficiální informace o programu naleznete na stránce CzechInvestu nebo na stránce MŠMT.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

S Ekonomem za fotbalem…

ekonom fotbal

Leave a comment

by | September 13, 2013 · 12:31 pm

Supervýhodně na misi do Číny nebo Izraele

Nejenom české podniky, ale také výzkumné organizace mají díky výhodné nabídce Technologického centra možnost proniknout na lukrativní trhy v Číně a Izraeli v rámci oficiálních misí a zahájit spolupráci s místními podnikateli čí výzkumníky. Investujete 40tis. Kč do své budoucnosti?

Čína

Mezinárodní kooperační setkání při veletrhu EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII ve dnech 19. – 24. října v západočínském městě Chengdu, provincie Sechuan pořádá TC AV ČR ve spolupráci s agenturou EUPIC, koordinátorem Enterprise Europe Network West-China. Akce je součástí plánované mise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Během předem domluvených dvoustranných mezinárodních jednání budete mít možnost se setkat s firmami z oborů ochrana životního prostředí, alternativní energie, zemědělství, biofarmacie a informační technologie. Za posledních 6 ročníků této akce se uskutečnilo kolem 10 000 dvoustranných jednání s úspěšností domluvených dohod převyšující 30% a lze očekávat že i tento rok bude tato akce příležitostí, jak najít nové obchodní partnery. Město Chengdu je významným centrem rozvoje západní Číny a důležitým logistickým uzlem s přímým leteckým i vlakovým spojením do Evropy.

Náklady:

Účastník si platí vízum (nutné začít zajišťovat nejpozději 2 týdny před odletem), letenku a ubytování. Zdarma mají účastníci možnost využít prostor stánku TC AV ČR, podporu při jednáních se zahraničními partnery a pomoc se zajištěním cesty a ubytování. V případě zájmu o vlastní stánek je možný pronájem za zvýhodněnou cenu v rámci české expozice.

Počet účastníků mise je omezen a uzávěrka přihlášek je 27. 9. 2013 (čím dříve se přihlásíte, tím více času bude mít čínská strana k nalezení vhodných parterů k jednání podle Vašich požadavků).

Izrael

TC AV ČR ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR připravuje misi firem na veletrh WATEC, který se koná v Tel Avivu ve dnech 22.-24.10.2013. České firmy mohou využít stánek Enterprise Europe Network ČR ke své prezentaci. Součástí veletrhu je i multioborová technologická burza, která se koná dne 22. 10. 2013 a kde je již přihlášeno 151 účastníků ze 7 zemí. Kromě životního prostředí a jeho ochrany je burza zaměřena na zemědělství, rybaření, letectví, energetiku, informační technologie, strojírenství, bezpečnostní, solární, větrnou a geotermální techniku a technologie čištění vody.

Kontakt pro dotazy:

Čína: Ilona Babková, babkova@tc.cz, 234 006 173.

Izrael: Eva Kudrnová, kudrnova@tc.cz , 234 006 134.

Pozvánka

pozvanka-mise-Čína

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Cena Zlatý klas pro zemědělské výzkumníky z AVO

Na Agrosalonu Země živitelka 2013 byla Zlatým klasem oceněna odrůda jetele Pramedi. Je to výsledek společné práce Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Troubsko, šlechtitelské firmy Ing. Hana Jakešová v Hladkých Životicích, Masarykovy univerzity reprezentované doc. RNDr. Janou Řepkovou, CSc. a Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko. Odrůda Pramedi je českou odrůdou, která byla vyšlechtěna na základě mezidruhového křížení jetele lučního a jetele prostředního. Jedná se o unikátního křížence mezi druhy, které jsou mezi sebou velmi obtížně křížitelné klasickými postupy. Podle dostupných informací dosud nebyla odrůda jetele tohoto hybridního typu v Evropě, potažmo ve světě dosud vyšlechtěna. Gratulujeme!

jetel jetel2

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Přání od 1. místopředsedkyně senátu Aleny Gajdůškové

gajd

Vážení sportovní přátelé,

všem fotbalovým příznivcům, účastníkům a hráčům patří můj velký obdiv za to, že aktivní účastí na fotbalovém turnaji O pohár prezidenta AVO podporují dobrou věc – rozšiřují a upevňují spolupráci nejen na poli vědy a výzkumu, ale i mimo něj.

Ráda bych proto přispěla drobností, která připomene jednomu fotbalovému družstvu nebo jednotlivci tento den.

Přeji hodně pracovních i sportovních úspěchů.

Alena Gajdůšková

Leave a comment

Filed under Uncategorized