Monthly Archives: May 2015

SEMICON Europa 2015 – výhody pro členy AVO

semicon obr

Nejvýznamnější evropský veletrh polovodičových výrobků, materiálů a souvisejících služeb – SEMICON Europa 2015 se koná od 6. do 8. října 2015 se na drážďanském výstavišti. Pro členy AVO jsme společně s organizátorem SEMI Europe připravili speciální návštěvnický program s řadou výhod:

–        Vstup na veletrh zdarma.

–        Individuálně přizpůsobené vedené prohlídky po výstavišti SEMICON Europa (založené na Vaší oblasti zájmu).

–        Předem domluvené schůzky s vybranými vystavovateli nebo zástupci zájmových skupin.

–        15% sleva na vybrané konference (pro prvních pět přihlášených z AVO).

Abyste mohli využít těchto výhod, zaregistrujte se prosím v Ticket-shopu na internetové adrese: http://semiconeuropa.org/Register. Během registrace vložíte Vám přidělený osobní kód taBTE, abyste následně obdrželi bezplatnou vstupenku na veletrh. (Upozornění: registrace je možná až od 8. června 2015.)

semicon obr2

Na základě nové dlouhodobé strategie se veletrh v tomto roce vrací z francouzského Grenoblu zpět do Německa. V budoucnu se tak bude SEMICON Europa střídavě konat v Grenoblu a v Drážďanech, tedy dvou největších evropských clusterech pro mikroelektroniku.

Díky podpoře řady veřejných i soukromých subjektů z celé Evropy umožňuje nová strategie vystavovatelům poznat a oslovit nové publikum a nové obchodní partnery. Kromě toho je možné plně těžit ze širokého zastoupení nejsilnějších mikroelektronických clusterů Evropy. Ani Vy byste při této události neměli chybět, protože

1.     SEMICON Europa je místem, kde můžete vidět vedoucí společnosti, technologie a osobnosti, kteří utvářejí budoucnost vývoje a výroby v oblasti mikro- a nanoelektroniky.

2.     Vystavovatelé na SEMICON Europa jsou dodavateli a partnery vedoucích evropských mikroelektronických společností.

3.     Od křemíku po systémy a vše mezitím a okolo, SEMICON Europa prezentuje nejznámější a nejvýznamnější jména výroby mikroelektroniky.

4.     Nejnovější trendy nabízí nejen veletrh, ale i četné konference, ze kterých si každý může vytvořit individuální program odpovídající jeho zájmům.

Přejeme Vám příjemný a úspěšný pobyt v Drážďanech.

Martin Podařil a Kristýna Jelínková

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Podnikatelská mise do Bavorska s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou

sobotka

Dovolujeme si vám nabídnout účast v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku na jeho pracovní návštěvě Bavorska. Cesta je zaměřena na obory s vysokým inovačním potenciálem a vysokou přidanou hodnotou jako jsou ICT, přesné strojírenství, automobilový průmysl, letectví a kosmické technologie, biotechnologie, nanotechnologie a aplikovaný výzkum. Předsedu vlády bude doprovázet i místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek.

Odhadované náklady na účast činí 12 500,- Kč na osobu a zahrnují ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu, účast na seminářích a společných akcích a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Přepravu vládním speciálem účastníci nehradí.

Další podrobnosti o cestě naleznete v pozvánce: Pozvanka_Bavorsko

Pro účast je nutné vyplnit přihlášku: Prihlaska_Bavorsko

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Závěrečná zpráva IPN Metodika – stanovisko AVO

Konference pořádaná týmem IPN Metodiky 14. května 2015 v Olomouci  ukončila angažmá společnosti Technolopolis v přípravě nové metodiky hodnocení výzkumných organizací ČR.  Finální návrh IPN Metodiky přistupuje k  základnímu i aplikovanému výzkumu  vyrovnaněji než v prvním návrhu. Neméně důležitá teď bude jeho implementace.

Přednášky zástupců společnosti Technopolis sumarizovaly koncepční přístup k hodnocení s důrazem na změny finálního návrhu realizované v reakci na připomínky odborné veřejnosti.  Pro výzkumné organizace profilující se v oblasti aplikovaného výzkumu je dobrou zprávou, že finální návrh metodiky klade na výstupy aplikovaného výzkumu mnohem vyšší důraz, než v první verzi prezentované začátkem roku v Pardubicích.

Zástupci AVO se vždy vyjadřovali kladně k navrhovanému principu  peer review, je v zájmu AVO vytvořit stabilní systém financování výzkumu a vývoje, který umožňuje strategické plánování. Navrhovaný systém sebehodnocení, který podle slov zástupců Technolopolisu je nedílnou součástí řízení výzkumných organizací ve 21. stol. může přinést řadu podnětů a zlepšit výkonnost českých výzkumných organizací.  Prof. Jitka Moravcová vyjádřila názor, že analýzy zpracované společností Technolopolis vystačí na několik let. Další analýzy pak vzejdou z velkého pilotu.

Nicméně stěžejní role politické reprezentace při implementaci vytvořeného návrhu v celku či jeho části, jeho modifikace a především konkrétní způsob provedení byla také v Olomouci několikrát akcentována v prezentacích, stejně tak i v diskusi. Opakovaně bylo ze strany členů realizačního týmu IPN Metodiky poukazováno na vlažný zájem státní správy o tento projekt.

zajimave cislo metodika

Letošní rok si AVO připomíná 25 let podpory a „boje“ v barvách aplikovaného výzkumu. Současně platná metodika neplní očekávání, IPN Metodika představuje alternativu. Oproti prvnímu návrhu se podařilo narovnat podmínky pro aplikovaný výzkum.  S poklesem prostředků na výzkum a vývoj  roste konkurence. Je tedy potřeba pokračovat v komunikaci a podpoře aplikovaného výzkumu. Znovu tedy apel na členskou základnu – hlas předsednictva nestačí.

Jan Nedělník, místopředseda AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jak nastavit inovační systém: švýcarský model pro Česko?

Švýcarsko je na světové špici ve vědě i inovacích. Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu zde funguje příkladně. Tento úspěch je dán reformami inovačního systému, které jsou průběžně po léta rozvíjeny. Česká republika je nyní v otázce nastavení a kultivace inovačního systému na dalším rozcestí. Rozhodnutí, která mají po delší době padnout, budou mít zásadní vliv na to, kterým směrem se Česko vydá. Inspirace a poučení z úspěšné země jsou tudíž na místě.

Inovace - Swiss model obr

Datum: 2. června 2015
Čas: 14:00 – 17:00
Místo: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Panelisté:
Alexander Bieri, Roche
Martin Srholec, IDEA think tank při CERGE-EI
Martin Bunček, Technologická agentura ČR
Arnošt Marks, Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Libor Kraus, Asociace výzkumných organizací
Richard Kapsa, Sotio a.s.
Tomáš Jungwirth, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zdeněk Hostomský, Institut organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Kapacita místnosti je omezena, proto vás prosíme o vyplnění krátkého registračního formuláře.

Po semináři a diskuzi následuje recepce.

Pracovním jazykem je angličtina. Simultánní tlumočení do českého jazyka zajištěno.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Miroslav Janeček: Závěry z Innovation Union Scoreboard pro ČR

V nedávno vydaném Innovation Union Scoreboard (IUS) by bylo možno nalézt řadu podnětů pro zlepšení systému podpory VaVaI v Česku. Níže přidávám svá doporučení:

–          Časté změny metodiky hodnocení výsledků VaV ztěžují možnost dělat seriózní závěry z hodnocení inovační výkonnosti; méně by i zde bylo více.

–          Obsáhlý popis vývoje IUS a popis pozice ČR na škále inovační výkonnosti mi říká jediné – nejsme na tom moc dobře a co horší, nelepšíme se. Logicky by měla zaznít otázka – PROČ?

–          Nejpřínosnější je z tohoto pohledu zkoumání pozice ČR podle jednotlivých kritérií/indikátorů, které by ovšem mělo být následováno hledáním příčin zaostávání a návrhem opatření k nápravě.

Pokládal bych za nesmírně přínosné, kdybychom se pokusili zapátrat, zda a jak se identifikované a většinou dlouhodobě známé nedostatky (mizivé využití rizikového kapitálu, nízká patentová aktivita, nedostatečný počet odborných publikací vzniklých v mezinárodní spolupráci, podíl odborných publikací z daného státu mezi 10 % celosvětově nejcitovanějších prací a podíl doktorandů z nečlenských zemí studujících v daném státě, malá spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou …) promítly do koncepčních dokumentů ČR, ale např. i AV ČR i do konkrétních nástrojů, jakým jsou např. OP PIK, OP VVV, návrh zákona o VŠ, principy zákona o VaV, navrhovaný program TRIO.

Miroslav Janeček, člen předsednictva AVO a TA ČR

Příloha: Česká republika v IUS

Innovation Union Scoreboard 2015

IUS czech

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Investiční potenciál základního výzkumu

V projektech základního výzkumu se najde řada klenotů, které by tzv. business angels – investoři mohli vyleštit až k velkému komerčnímu úspěchu. Své o tom ví například prezident Evropské výzkumné rady (ERC) Pierre Bourguignon, který na nedávném kongresu v Eindhovenu investory nabádal, aby sledovali projekty ERC, zejména pak ty z programu “Proof of concept”.

bourginon

Jean-Pierre Bourguignon, prezident ERC

Klenoty máme i v České republice

Prosebné volání základního výzkumu po větších investicích soukromého kapitálu může být dle mého záhy vyslyšeno. Je ovšem nutné základní výzkum a jeho zajímavé výsledky dobře prezentovat, aby si ho potenciální investoři nebo firmy vůbec všimli a následně především ukázat jeho možnosti směrem ke komerčnímu využití – formou analýzy trhu, due diligence apod.

Evropský výzkumný prostor

Přes 25% světových investic do výzkumu se realizuje v Evropské unii i když zde žije pouhých 7% světové populace. Tyto investice pak přinášejí výsledky v podobě třetinového podílu na všech světových publikacích a všech světových patentech. Podle prezidenta ERC Bourguignona je ale důležité překlenout určité mezery. Když se podíváme na výkonnost inovačních systémů v globálním kontextu, USA a Jižní Korea překonávají EU o 17% a Japonsko o 13%.  Podíl EU na horním jednom procentu nejvíce citovaných vědeckých publikací je 29.8% proti americkému podílu 46.4%. Evropská unie utrácí za výzkum a vývoj o 0.9% svého HDP méně než Spojené státy, o 1.6% méně než Japonsko a o 2.3% méně než Jižní Korea. To podtrhuje skutečnost, že existují mezery nejen v kvalitě výstupů, ale také v množství peněz vynaložených na výzkum a vývoj.

Martin Podařil, AVO

čerpáno ze Science Business

Leave a comment

Filed under Uncategorized

25 let AVO – Rut Bízková

Předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková ve videu hovoří o fungování Asociace výzkumných organizací, vzájemné spolupráci a nezastupitelnému know-how AVO. Natočeno v rámci Valného shromáždění AVO, 21. dubna 2015.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized