Monthly Archives: October 2014

Předsednictvo AVO jednalo v Ostravě

Pravidelné čtvrtletní jednání předsednictva se uskutečnilo 29.října v prostorech pobočky AVO v Ostravě.

leva strana

Předsednictvo AVO zleva: Libor Kraus, Jan Bouma, Václav Neumajer, Karel Mráček, Václav Liška, Miroslav Janeček, Radek Hermann, Ivo Hain, Petr Václavík

Na programu jednání byla problematika GBER a nového Rámce pro státní podporu, nový způsob hodnocení výzkumných organizací, IPN Metodika a názory na ní (AVO brzy vydá stanovisko), situace v Technologické agentuře ČR (především vyhlášení programu Epsilon a zbylé prostředky v programu Alfa), aktuální informace k jednání o daňových odečtech na VaV, situace na Svazu průmyslu a dopravy, jednotlivá jednání na Úřadu vlády a MPO, aktuální fáze přípravy RIS3 a regionálních RIS, příprava brožury průmyslových VO a brožury AVO, příprava zimního zprAVOdaje a další body.

prava strana

Předsednictvo AVO zleva okolo stolu: Miroslav Janeček, Radek Hermann, Ivo Hain, Petr Václavík, Radek Holešinský, Miroslav Ecler, Milan Petrák, Ivana Polišenská, Jaroslav Pindor, Jaroslav Kunčický

Velkým přínosem jednání předsednictva byla výměna aktuálních informací mezi členy AVO, výměna názorů na aktuální situaci v oblasti VaVaI a nastavení jednotného postupu v dalších krocích Asociace. Další setkání předsednictva proběhne v novém roce. Do té doby se k jednání sejdou pracovní skupiny AVO.

Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Letadla by v blízké budoucnosti mohla mít místo oken OLED displeje

letadlo okno

Taky chcete v letadle vždy sedět u okýnka? 🙂 V budoucnosti v letadlech možná okna nahradí technologie OLED. Tento koncept představili před pár dny v britském Centre for Process Innovation. Článek s bližšími informacemi si můžete přečíst ZDE a nebo se pohodlně usaďte a pusťte si video představující kocept…

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nejpodivnější výzkumy na světě

V nedávném vysílání DVTV hovořil profesor Flegr s Martinem Veselovským o tzv. Ig Nobelově ceně (video ZDE).

Tato cena se uděluje za objevy, které by měly lidi nejprve rozesmát, ale pak také přimět k zamyšlení. Podívejte se na zajímavou a vtipnou videoprezentaci Marca Abrahamse, zakladatele Ig Nobelovy ceny na TEDu.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jaká je budoucnost českého strojírenství?

Podle českého statistického úřadu se průmysl ČR podílí přibližně jednou třetinou na tvorbě HDP (Pokud nezapočítáváme stavebnictví a dopravu, tak průmysl činí 31,8% HDP). Významné postavení má automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Dalšími důležitými obory jsou výroba obráběcích a tvářecích strojů, elektrotechnických a energetických zařízení atd. Cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti je výrazné navýšení procenta podílu výrobků a technologii kategorie High-tech, které není možné bez špičkového výzkumu a jeho bezprostřední realizace.

ilustracka4

Strojírenství v ČR ovládají dvě významné skupiny: velké firmy v rukách zahraničních investorů (cca 80% průmyslu ČR) a ryze české malé a střední podniky mnohdy špičkové ve svých oborech. U většiny zahraničních majitelů není výzkum a vývoj u českých dcer bohužel prioritou. Proto bude bezpodmínečně přehodnotit strategii dalšího rozvoje průmyslu a jeho eventuální podporu.

Po vzoru EU začaly v ČR vznikat technologické platformy s cílem posílit konkurenceschopnost české ekonomiky. Za účelem posílení konkurenceschopnosti českého strojírenství vznikla Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ (ČTPS). Jedním z významných cílů technologických platforem je vytvořit aktuální strategie svých oborů. Strategií rozvoje českého průmyslu bylo po vzoru EU vytvořeno poměrně hodně, nicméně jejich implementace a dopad je prakticky nulový.

ilustracka3

Důležitou a minulými vládami zcela zanedbanou, pro oblast rozvoje strojírenství v ČR, je technické školství a to jak na středoškolské tak zejména na vysokoškolské úrovni a to nejen ve výchově nových techniků, ale i ve výzkumu. Velmi důležité jsou praktické výstupy z univerzit, oproti akademickým a publikačním výstupům, a lze jen doufat, že vznikem nových regionálních výzkumných center v rámci VaVpI, se zlepší přenos výsledku VaVaI z akademického prostředí do praxe. Cílem nově vznikajících center je zvýšit úroveň VaV s využitím významných dotací EU a ČR na modernizace infrastukrury. Podstatně významnější roli musí pro oblast průmyslového výzkumu hrát Technologická agentura ČR a to i proto, že bylo ukončeno financování výzkumu a vývoje v rámci MPO.

Možné vzory pro ČR, které posouvají průmysl na vyšší úroveň a jsou široce respektovány, lze nalézt v iniciativě Industry 4.0 (Německo), programu finské agentury TEKES, Iniciativě High Value Manufacturing (Anglie) a americké iniciativě Network of Manufacturing Institues (NNMI)

ČTPS v rámci své činnosti zjišťuje trendy rozvoje strojírenství v Evropě i ve světě a důležité informace transformuje do strategických dokumentů, které jsou k dispozici strojírenské praxi. Bohužel v posledních sedmi letech bylo, za strany příslušných resortů, potlačeno analytické hodnocení efektivnosti a konkurenceschopnosti naší výrobní základny (v rámci hesla „trh vyřeší vše“), což se projevilo v prudkém žebříčkovém poklesu konkurenceschopnosti, ztrátě soběstačnosti apod. Náprava bude velice obtížná i vzhledem k současné politické situaci v Evropě i světě. Přesto se s ní musí okamžitě začít. Prvé kroky, o které se nová vládní garnitura snaží, nepostačují. Je potřeba dopracovat „Akční plán na podporu hospodářského růstu“ a začít ho realizovat s využitím podkladů SP ČR.

Doc.Ing. Jaromír Horák,CSc. a Ing. Jiří Barták,PhD.,
Česká technologická platforma Strojírenství

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Systém pro rozhodování o použití pesticidů

Představujeme vám software, který pomáhá při rozhodnutí, kolik pesticidů použít na konkrétní pole, který získal letošního „Technologického Oskara“ – Cenu Technologické agentury ČR 2014 v kategorii Řešení pro kvalitu života.

Název projektu: Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí

Řešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. (člen AVO), AG info, s.r.o.

Používání nadměrného množství pesticidů, tedy chemických látek, které ničí škůdce na rostlinách, prokazatelně zatěžuje životní prostředí. Chemické látky znečišťují vodu nebo škodí volně žijícím druhům rostlin a živočichů. Důležitý je proto základní princip, používat jen takové množství chemických látek, které má smysl. A to především ekonomický.

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby navrhli software, který spočítá ekonomickou hranici škodlivosti, tedy stupeň výskytu škodlivého organismu, od kterého se vyplatí provést ošetření. Dále spočítá bilanci nákladů i zisků, včetně například předpovědi ztrát na výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin. „Největší úspora spotřeby pesticidů bude u pěstitelů, kteří budou mít dostatek kvalitních informací,“ vysvětluje základní princip nápadu profesor Kocourek.

Pro každou polní plodinu je nabízen přehled škodlivých organismů doplněný o aktualizovaný seznam přípravků na ochranu rostlin, včetně jejich dávky na hektar. K dispozici je také seznam přípravků povolených k ochraně vybraného škodlivého organismu, včetně porovnání přípravků mezi sebou na základě zadaných hodnot. Pro každý přípravek je uvedena cena na hektar a dávka na hektar. „Očekáváme, že v příštím roce budou systém používat zemědělci, kteří hospodaří na sto tisících hektarech zemědělské půdy,“ říká Kocourek.

Zdroj: TAČR

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mezi prvními na světě dovedeme vyrobit elektrické letadlo

Představujeme vám úsporné elektrické letadlo, které získalo letošního „Technologického Oskara“ – Cenu Technologické agentury ČR 2014 v kategorii Originalita řešení.

Název projektu: Vývoj elektrické pohonné jednotky (EPJ) pro malý letoun a její letové ověření

Řešitelé: Evektor, spol. s r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (člen AVO), Luboš Chvátal

Dopravní prostředky s elektrickými motory jsou stále chudými sestrami vedle vozidel spalujících fosilní paliva. Elektromotor použitý pro pohon letadla zní stále trochu jako sci-fi, přesto se do něj pustil tým výzkumníků pod vedením kunovické firmy Evektor. Ta má více než dvacetileté zkušenosti s konstrukcí malých sportovních letounů. Společně s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) a firmou Luboš Chvátal se pustila do výroby prototypu elektrického motoru zastavěného do konstrukce sériově vyráběného sportovního letadla.

Vznikl tak SportStar EPOS, který otestoval životaschopnost myšlenky elektrického pohonu letadla. „V cestovním režimu dosahuje prototyp rychlosti 160 kilometrů za hodinu a ve vzduchu vydrží zhruba hodinu,“ popisuje výsledek tříletého výzkumu Martin Drštička z firmy Evektor.  Ta se věnuje vývoji a konstrukcím nejen pro letecký, ale i pro automobilový průmysl a spolupracuje například se Škodou Auto a s dalšími značkami koncernu Volkswagen.

evektor_let01

“Jsem rád, že jsme mezi prvními na světě, kterým se podařilo myšlenku sportovního letadla na elektropohon realizovat na úrovni stroje směřujícího k sériové produkci,“ dodává Martin Drštička.

Elektromobilita přináší výrazné snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů, výrazné snížení hluku a celkové zlepšení životního prostředí. Klíčovým faktorem, který brání většímu rozšíření, zůstávají baterie. V posledních letech ale došlo k výraznému zvýšení jejich kapacity, snižování hmotnosti a prodlužování životnosti. Nejnovější technologie také umožňují vyšší rychlost dobíjení a snížení cen akumulátorů.

Zdroj: TAČR

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Z divadelních prken do průmyslové haly

Představujeme vám úsporné zvedací plošiny, které získaly letošního „Technologického Oskara“ – Cenu Technologické agentury ČR 2014 v kategorii Ekonomický přínos.

Název projektu: Regulované rekuperační převodníky

Řešitelé: OCHI – INŽENÝRING, spol. s r.o. (člen AVO), ELVAC a.s. ,Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní

Hydraulické plošiny pomáhají v průmyslových provozech při zdvihání těžkých nákladů nebo pro překonávání výškových rozdílů. Klasický mechanický pohon ale spotřebovává velké množství elektrické energie. Tu se daří snížit hydraulickým plošinám, které dokáží část energie znovu využít při tzv. rekuperaci, při které se využívá pasivní pohyb břemene směrem dolů. Inspiraci pro průmyslové plošiny našli výzkumníci v nečekané oblasti. „Ověřili jsme možnost alternativního pohonu, kterou normálně používáme u divadelní nebo zábavní techniky,“ vysvětluje Otakar Ožana z ostravské firmy OCHI-INŽENÝRING.

Společnost ve vlastní vývojové zkušebně sestavila zvedané plošiny s jednoosým a dvouosým lineárním regulačním rekuperačním převodníkem. Provedené zkoušky ukázaly, že úspory energie se pohybují v rozsahu 35 – 42 % oproti stávajícím elektromechanickým pohonům obdobných zvedaných plošin s výkonem 7,5 kilowattu. Nový systém předčí stávající elektromechanické pohony snížením instalovaného příkonu a minimálně třicetiprocentními úsporami odebírané elektrické energie.

Díky tomu mohou průmyslové podniky výrazně ušetřit. Při pohonu reálných hydraulických stanic instalovaného aktivního výkonu 320 kilowattů, které pracují v nepřetržitém provozu asi 22 hodin denně, sníží částku za energie o 3,168 milionu korun ročně, při předpokládané 30% úspoře elektřiny. Investice do modernizace hydraulických stanic se pro daný systém splatí maximálně do dvou let.

Hydraulika s rekuperačním převodním již dnes zvedá víko kesonu v Třineckých železárnách, firma má objednávku na zvedání ramene výložníku v Arcelor Mittal. Další možnosti využití jsou široké, od leteckých simulátorů, přes vodní díla až po výrobu papíru a pryže.

Zdroj: TAČR

Leave a comment

Filed under Uncategorized