Monthly Archives: July 2013

ČR je 28. na světě v inovacích

Tvrdí to odborníci z Cornell University, INSEAD a WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví), kteří vypracovali Globální Inovační Index 2013. GII uznává klíčovou úlohu inovace jako hnací síly hospodářského růstu a prosperity, a uznává potřebu širokého horizontálního vize inovace, která se vztahuje na rozvinuté i rozvíjející se ekonomiky.

Oproti loňskému roku jsme si tedy pohoršili o jednu příčku. Do žebříčku je zahrnuto celkem 142 zemí. První místo obhájilo Švýcarsko a na posledním místě se umístil Jemen.

global innovation index 13

V Evropě jsme se umístili na 17. místě a nechali za sebou například Itálii, Portugalsko, Slovensko nebo Polsko. Z velké dálky však koukáme na záda skandinávským státům, státům západní Evropy, ale i Maltě, Kypru a Estonsku.

Dobrých výsledků (tmavý puntík) jsme dosáhli například v hodnocení politické stability, svobody tisku, vzdělávání ve firmách, ekologické udržitelnosti, počtu certifikátů kvality ISO 9001 nebo exportu.

Naopak co zlepšovat (světlý puntík) máme ve výdajích na vzdělání, v ochraně investic, ve výši daní nebo v rychlosti zakládání firem.

global innovation index 13 - CR

Celý dokument je možné stáhnout ZDE.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

22 miliard eur na evropský výzkum

h2020

V budoucích 7 letech se v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 investuje 22 miliard eur. 8 miliard eur půjde z EU, okolo 10 miliard eur poskytne průmysl a téměř 4 miliardy členské státy EU. Převážná část investic půjde do partnerství veřejného a soukromého sektoru v těchto oborech:

– inovativní léčiva,

– letectví,

– biotechnologie,

– palivové články a vodík,

– elektronika.

Horizon 2020 nahrazuje dřívější rámcové programy. Zapojení ČR do těchto programů bylo velmi slabé a zdaleka jsme nevyčerpali to, co jsme do těchto programů vložili. Doufejme ve větší iniciativu jak českých podniků, tak hlavních aktérů odpovědných za realizaci programu Horizon 2020 v ČR.

Více informací o programu Horizon 2020 a možném zapojení českých subjektů se dozvíme na konferenci H2020-TEERA 2013, která se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2013 v Praze v hotelu Diplomat. Více informací o konferenci ZDE.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pane premiére, přepracujme Metodiku hodnocení výzkumu

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Asociací výzkumných organizací požádali v otevřeném dopisu předsedu vlády Jiřího Rusnoka o zvážení úpravy Metodiky hodnocení výzkumných organizací. Metodika byla dne 19. června 2013 narychlo schválena odstupující vládou premiéra Nečase a obsahuje několik zásadních pochybení, která systém hodnocení výzkumu a vývoje v ČR vrací o 10 let zpět a jde i proti doporučení mezinárodního panelu pro hodnocení výzkumu a vývoje.

Zásadní chyby nové Metodiky:

  1. Metodika předpokládá retroaktivní aplikaci na nyní hodnocené výsledky výzkumných organizací vytvořené v roce 2012 – poctivá práce všech výzkumníků na tvorbě výsledků podle tehdy platné metodiky (převážně v oblasti aplikačních výsledků), která byla vykázána v počátku roku 2013, nebude vůbec vzata v úvahu.
  2. V Metodice je plánováno ohodnocení výzkumných organizací podle tzv. 2. a 3. pilíře. Pro tato hodnocení není vůbec připravována prováděcí metodika, není ani stanoveno, kdy tato hodnocení začnou.
  3. Pokud bychom přistoupili na filosofii retroaktivního hodnocení výsledků z roku 2012, vypadne z hodnocení zcela část hodnocení týkající se aplikačních výsledků a zůstane pouze hodnocení publikací.
  4. Metodika nenaplňuje základní paragrafy zákona 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, např. podle § 3 odst. 3 písm. a), § 5a odst. 2 písm. b) a zejména podle § 7 odst. 6 a 7, je hlavním účelem Metodiky 2013-15 stanovení výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.
  5. Mnoho paragrafů jednotlivých pilířů nové Metodiky je se zákonem č. 130/2002 Sb. kolizní stejně jako s Nařízením komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.

Prezident AVO Libor Kraus varuje: „Tyto vady mohou způsobit fatální právní důsledky a budou končit soudními spory“.

SP ČR a AVO proto doporučují minimálně posunout platnost metodiky na rok 2014 (hodnocení výsledků VaV vytvořených v roce 2013) a urychleně dopracovat prováděcí předpisy pro zavedení 2. a 3. pilíře. Současně nabízí plnou spolupráci ve věci tvorby výzkumné politiky, která by více než stávající reflektovala potřeby české společnosti a její požadavky na výzkumné organizace.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ekonom zpovídal prezidenta AVO

Ekonom zpovídal prezidenta AVO

Redaktor Ekonomu Petr Korbel přijel udělat rozhovor s prezidentem AVO (Asociace výzkumných organizací) Liborem Krausem. Řeč byla například o tom, co trápí český výzkum, jak změnily EU dotace výzkumnou mapu ČR nebo o vztahu základního a aplikovaného výzkumu..

1 Comment

by | July 12, 2013 · 10:07 am

Zamyšlení u příležitosti změny prezidenta AVO

Změna v čele v Asociace výzkumných organizací jistě nabádá k určitému bilancování a zobecnění, možná i k troše neobvyklé upřímnosti. Roli Asociace a její význam je třeba hledat na samotném počátku její existence v roce 1990. V porevoluční euforii se MPO rozhodlo zprivatizovat státní a rezortní výzkumné ústavy, což některé z nich nepřežily. Většina zbývajících, spolu se zprivatizovanými ústavy zemědělskými, se rozhodla založit AVO jako dobrovolné sdružení, které by jim pomáhalo vyrovnat se s nastávající složitou situací. Ta se vyznačovala absencí státní podpor výzkumu (GA ČR teprve měla být založena a rezorty s podporu teprve začínaly) a prudkým pádem poptávky po VaV ze strany podniků. Asociace si vytýčila cíl svým členům všestranně pomáhat, zejména zastupovat jejich zájmy na celostátní úrovni a řešit jejich společné problémy, např. překonávat bariéry při získávání a využívání veřejné podpory. AVO si může připsat na stranu aktiv i svůj podíl při zavádění daňových úlev na VaV, při formulaci některých pasáží zákona o podpoře VaV a řady dalších dokumentů strategické povahy. Její členové stáli u založení Technologické agentury a měli podíl na formulaci úspěšného programu Potenciál. Lze konstatovat, že se díky těmto úspěchům daří udržovat členskou základnu na cca 70 členech, a že se mezi členy AVO postupně víc a více objevovaly malé a střední firmy, zabývající se VaV. Situace se v průběhu let změnila – veřejná podpora VaV dosáhla úrovně, která se blíží průměru EU, někteří ze členů AVO získali (spíše si vybojovali) statut výzkumné organizace, pro podporu z veřejných rozpočtů si dnes dokážou instituce dojít a řádně ji využít. AVO stojí před úkolem redefinovat svoji roli a udržet a posílit pozici svou i svých členů, kteří svou činností přispívají ke konkurenceschopnosti Česka. K tomu patří i znovuzískání křesla v Radě pro VaVaI.

Dovolte mi závěrem jedno povzdechnutí. Jestli mi na situaci v ČR něco vadí, pak je to zejména nedostatek pochopení státu a politické reprezentace pojímat situaci strategicky a podle toho se chovat. To dokazuje v prvé řadě naprosté ignorování skutečnosti, že pro ekonomiku země je důležité mít instituci, zabývající se systematicky aplikovaným VaV a tuto smysluplně podporovat. Nemáme-li Fraunhoferovu společnost, jako v Německu, ani VTT, jako mají ve Finsku, pak máme aspoň AVO, které aspoň zčásti selhání státu v této oblasti kompenzuje.

Miroslav Janeček

Miroslav Janeček

Leave a comment

Filed under Uncategorized