Monthly Archives: March 2016

Nové technologie využívané při pěstování brambor

Vodní eroze půdy se stává stále vážnějším problémem. Při hospodaření na erozně ohrožených pozemcích je třeba s rizikem eroze počítat a v rámci pěstebních technologií ho co možná nejvíce eliminovat. Při pěstování brambor je výhodné doplnit technologie odkameňování s vhodnými půdoochrannými opatřeními.

zemed

Přerušovaný vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku společně s důlkováním nekolejové brázdy

Tým pracovníků z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. v rámci projektu Technologické agentury ČR vyvíjí a ověřuje nové technologické postupy pro technologii odkameňování, které pomohou zmírnit dopady vodní eroze při pěstování brambor.

Tyto nové technologické postupy jsou efektivní z pohledu změny vodního režimu v prostoru hrůbků. Zároveň je kladen důraz na to, aby tyto nové postupy byly pro pěstitele dostupné z hlediska pořizovacích nákladů při jejich zavádění. Dále by měly být co nejsnadněji proveditelné pokud možno s co nejmenší časovou náročností. Opatření jsou prováděna současně při sázení brambor. Jsou koncipována tak, aby výrazně nezvyšovala energetickou náročnost sázeče a nesnižovala rychlost sázení.

zemed2

Zadržení vody vytvořenými důlky po intenzivních srážkách

Úpravy tvaru hrůbků a brázd umožňují lepší vsakování srážkové vody do půdy. Tím významně snižují povrchový odtok vody na svažitých pozemcích a s tím spojenou erozi půdy. Současně zlepšují vláhové poměry uvnitř hrůbků a pod nimi, zejména ve vlhkostně nevyrovnaných ročnících. Dešťová voda pak může být ve větší míře využita pro potřeby vegetace, dochází k lepšímu rozpouštění aplikovaných minerálních hnojiv, vyššímu využití živin rostlinami apod.

zemed3

Provlhčení hrůbků po 40 mm srážek v polovině srpna 2015

Zdroj: agromanual.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Významné ocenění pro čestného předsedu AVO

Jeden ze zakladatelů a čestný předseda Asociace výzkumných organizací Miroslav Ecler obdržel v nedávných dnech významné ocenění za zásluhy o rozvoj české energetiky.

ecler medaile

ecler

Leave a comment

Filed under Uncategorized

FUTURE FORCES FORUM – platforma v oblasti obrany a bezpečnosti

AVO se stala partnerskou asociací projektu FUTURE FORCES FORUM (FFF), platformy pro podporu zájmů českého průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Spolupráce na tomto projektu přináší AVO a jejím členům zvýhodněné podmínky účasti.

fff.full-white-bckg

V týdnu od 17. do 21. října 2016 se Praha opět stane nejvýznamnějším místem setkání odborníků a obchodníků v oblasti obrany a bezpečnosti. FUTURE FORCES FORUM je vysoce uznávaný a široce podporovaný mezinárodní projekt tvořen kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské a odborné úrovni. Všechny akce jsou zaměřeny na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, budoucích technologií a vědeckovýzkumných programů s cílem zapojit do diskuse všechny relevantní subjekty.

Hlavní program FUTURE FORCES FORUM se koná každé dva roky v Praze a opírá se o dlouhodobou podporu a spolupráci s domácími i mezinárodními institucemi, organizacemi a agenturami. Odborný program je připravován v kooperaci a v souladu s hlavními cíli a úkoly ministerstva obrany, ministerstva vnitra, Aliance a jejích partnerů. Primárně se soustředí na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek na jedné straně a na prezentaci nabízených technologií a řešení ze strany průmyslu, vědy i výzkumu tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější.

Součástí FUTURE FORCES FORUM jsou také oficiální zasedání odborných pracovních skupin (NATO, EU). Experti z těchto skupin se aktivně zapojí do odborných akcí, výstavy a živých ukázek konaných na PVA EXPO PRAHA.

Hlavní součásti FUTURE FORCES FORUM 2016:

 • Future Forces Exhibition, 19. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • Future Soldier Systems Conference, 20. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • World CBRN and Medical Congress, 19. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • CBRN Workshop, 20. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • MEDICAL Workshop, 20. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • Military Advanced Robotic Systems Conference, 20. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Workshop, 19. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • Future of Cyber Conference – CYBER TRENDS, 20. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • Logistics Capability Workshop, 20. – 21. října, PVA EXPO PRAHA
 • Oficiální zasedání expertních pracovních skupin, 17. – 21. října, Praha a PVA EXPO PRAHA

 Výhody pro členy AVO

 • 20% sleva na výstavní plochu v rámci výstavy Future Forces Exhibition
 • Možnost společné expozice AVO a členských subjektů na míru za zvýhodněných podmínek
 • Možnost využití marketingových nástrojů FFF k prezentaci členských subjektů zapojených do výstavy a odborných akcí FFF
 • 25% sleva z běžné ceny vstupného na odborné akce

Pro více informací navštivte webové stránky projektu www.future-forces-forum.org nebo webové stránky výstavy www.NATOexhibition.org. V případě zájmu o účast kontaktujte organizační tým na info@future-forces-forum.org.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Evropská komise vyhodnotila předchůdce programu Horizon 2020

Evropská komise uveřejnila Ex-post hodnocení 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj pro období 2007-2013, realizovaného nezávislou skupinou odborníků, kteří se zaměřili na dopady tohoto programu na ekonomiku, společnost a životní prostředí.

1_fp7_10_keyfacts

Z hodnocení vyplývá efektivní nastartování excelentní vědy a podpoření konkurenceschopnosti průmyslu a tím i růstu v Evropě. Evaluace ale také identifikovala možnosti efektivnějšího financování výzkumu a inovací z fondů EU. Určité změny se již promítly v navazujícím programu Horizont 2020.

7. RP podpořil 170 000 projektů, z toho 54% z nich je dostupných v rámci otevřeného přístupu. Díky Evropské radě pro výzkum (European Research Council, ERC) program podpořil převratné vynálezy. Mnohá ocenění, včetně Nobelových cen držitelů ERC grantů dokládájí podle zprávy vysokou kvalitu programu ERC. Program také přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti v průmyslu a v růstu pracovních míst a definoval společenské a nadnárodní výzvy.

Na stránkách Evropské komise naleznete podklady k Ex-post hodnocení 7.RP zde.

ERC ale následně vydala kritické vyjádření k hodnocení 7. RP především k závěrům ohledně ERC projektů. Mnoho aspektů nebylo údajně dostatečně zpracováno. Více než polovina projektů 7.RP stále probíhala a dokončené projekty se většinou projeví v ekonomice, společnosti nebo životním prostředí s časovým odstupem. V době přípravy hodnocení bylo ukončeno pouze 500 z celkového počtu 4300 ERC projektů. Z toho vyplývá předčasnost závěrů vyplývajících z dopadů projektů 7.RP, zvláště pak z projektů financovaných z ERC.

Pro více informací o dalších bodech kritiky Evropské rady pro výzkum k evaluaci klikněte zde.

Zdroj: ERA

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Doktorská stipendia na Masarykově univerzitě budou sponzorovat firmy

Až dvojnásobné stipendium mohou nově získat studenti doktorských programů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity díky sponzoringu firem působících v oblasti informačních technologií. Umožní to smlouva o spolupráci, kterou v druhé polovině prosince fakulta podepsala s firmami Red Hat a Y Soft.

mu doktor

Radovan Musil ze společnosti Red Hat, Ondřej Krajíček z Y Soft a děkan Fakulty informatiky MU Jiří Zlatuška při podpisu smluv o spolupráci.

Partneři se zavázali, že budou podporovat čtyři vybrané doktorské studenty částkou 10 000 Kč měsíčně po dobu čtyř let. Sami zase mohou získat velmi kvalitní zaměstnance již v době jejich studií. „Podpořené studenty vyberou samy firmy pomocí výběrových řízení, která se průběžně vypisují,“ řekl proděkan fakulty informatiky Václav Matyáš.

Během studia se pak zástupci společností budou vyjadřovat k celkovému studijnímu plánu a budou mít také právo prezentovat výsledky práce doktoranda. Počítá se i s tím, že později může firma studenta využít jako experta- konzultanta pro svoje výzkumné a pokročilé vývojové aktivity. „Považuji to osobně za v České republice unikátní projekt integrace firem a univerzit, který vytváří prostor pro výchovu specifických odborníků pro firmy a zároveň zvyšuje praktickou využitelnost výsledků aplikovaného výzkumu,“ doplnil technologický ředitel Y Soft Corporation Ondřej Krajíček.

Fakulta se spolupráci s průmyslovými partnery snaží rozvíjet již řadu let. Ti se podílejí i na tvorbě oborů a profilu absolventa, nabízejí studentům stáže a praxe. Jsou zapojeni také do vedení závěrečných prací. Počet úspěšně obhájených závěrečných prací, do jejichž vedení byli zapojeni i zástupci firem, každoročně přesahuje stovku.

Zdroj: technickytydenik.cz, muni.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

EIC: řešení evropské inovační propasti, nebo další zbytečná instituce?

To, že Evropa výrazně zaostává za USA a celou řadou asijských zemí pokud jde o komercializaci výsledků svého výzkumu [1], je dnes již bernou mincí. Veřejné investice do vývoje a inovací neodpovídají ekonomické síle EU, kvantita výstupů VaVaI jde zřetelně na úkor jejich kvality, roztříštěnost národních legislativ a byrokratická zátěž v členských zemích odrazuje velké investory, rizikový kapitál se evropskému kontinentu pokud možno vyhýbá obloukem. A mnohé z inovací, které se v Evropě rodí, jsou uváděny na trh v Kalifornii, Soulu, nebo Hongkongu. Evropský komisař pro výzkum a inovace Carlos Moedas chce tuto situaci zvrátit vytvořením Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC). Obstojí?

eic moedas

Moedas oznamuje plán na vytvoření EIC

EIC je na poli evropské výzkumné politiky žhavým tématem již od června 2015, kdy Moedas, původně investiční bankéř s MBA z Harvardu a kariérou nejen v evropské divizi finančního giganta Goldman Sachs, ale i v postkrizové portugalské vládě, oznámil v jednom ze svých vzletných a rétoricky vždy vypilovaných projevů svou vůli Evropskou radu pro inovace vytvořit. Následně se strhla vlna spekulací, významní aktéři evropské politiky VaVaI, jako např. asociace Science|Business, EARTO (European Association of Research and Technology Organizations), EUREKA, Business Europe a řada dalších, začala vydávat poziční dokumenty a doporučení, nikdo však zatím přesně neví, jak bude tento nový prvek evropské výzkumné politiky vypadat. Koncem minulého roku Evropská komise (EK) ustavila speciální pracovní skupinu a vytyčila harmonogram příprav: v únoru tohoto roku byla spuštěna otevřená konzultace (tzv. Call for Ideas), ve které se zainteresovaná veřejnost může formou on-line dotazníku vyjádřit k podobě a fungování EIC. Tato konzultace je otevřena do 29. dubna 2016 a její výsledky budou předmětem jednání na květnovém zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost. Podrobný návrh EIC má být předložen v příštím roce v rámci střednědobého hodnocení sedmiletého evropského programu na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 (H2020), a pilotní verze by měla být zahájena od r. 2018.

Název může působit matoucím dojmem. Nejedná se totiž o žádný symposion moudrých, ale pravděpodobně o nový orgán, který bude mít dvě hlavní úlohy, a to poradenství na vládní úrovni, a poskytování finančních prostředků pro inovativní projekty. Evropská rada pro inovace má mít stejně zvučné jméno, jako Evropská rada pro výzkum, (European Research Council, ERC), orgán, který v rámci H2020 uděluje štědré a velice prestižní granty individuálním vědcům ve všech disciplínách zejména základního výzkumu.

innovation europe

Může opravdu EIC probudit evropský ekvivalent Googlu, Facebooku či Amazonu?

Z dosavadního vývoje vyplývá, že si EIC klade za cíl stát se nejen jednotnou přístupovou branou ke stávajícím evropským programům na podporu inovací (např. grantové nástroje H2020 SME Instrument nebo Fast Track to Innovation, úvěrové schéma Evropské investiční banky InnovFin, atp.), ale také univerzálním zprostředkovatelem rizikového kapitálu a investic pro výzkumné organizace, podniky orientované na vývoj, či univerzitní fakulty aplikovaného výzkumu, mj. také s využitím Evropského fondu pro strategické investice EFSI. EIC se má také stát respektovanou autoritou v oblasti nových rychle se vyvíjejících průmyslových odvětví a poskytovat poradenství na úrovni vládních činitelů při odstraňování administrativních překážek a při navrhování reforem relevantních právních předpisů. EIC má oproti pověstné pomalosti jakýchkoli evropských rozhodovacích mechanismů jednat rychle a výhradně na základě tržní životaschopnosti převratného projektového návrhu.

EIC nicméně také vzbuzuje mnoho otázek: jaká bude role národních agentur na podporu inovací a aplikovaného výzkumu? Je možné zcela tržně nakládat s veřejnými prostředky, které EIC bude nutně spravovat? Odkud tyto prostředky dostane? Jak konkrétně bude mobilizovat soukromé investice rizikového kapitálu? Kdo bude EIC řídit a na základě jakého klíče budou vybíráni odborníci pro výkon činnosti EIC? Jak bude do fungování zapojen např. Evropský inovační a technologický institut EIT? Nejpalčivější otázka však zní: může opravdu EIC probudit evropský ekvivalent Googlu, Facebooku či Amazonu? V každém případě se vyplatí tento vývoj podrobně sledovat.

Soňa Jarošová

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO)

www.czelo.cz | www.tc.cz

[1] Vyplývá mj. z aktuální zprávy Evropské komise o stavu VaVaI v EU (březen 2016), zprávu lze zdarma stáhnout ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Novinky a inovace na průmyslových veletrzích

Začátkem května se otevřou brány PVA EXPO PRAHA všem návštěvníkům jarních průmyslových veletrhů. Soubor zahrnuje veletrh FOR INDUSTRY zabývající se strojírenskými technologiemi, veletrh FOR ENERGO zaměřený na výrobu a užití energie, FOR LOGISTIC pro logistiku, skladování a manipulaci, veletrh FOR 3D pro 3D technologie a letos poprvé veletrh informačních systémů pro průmysl – FOR INFOSYS. Kromě široké nabídky nových výrobků a technologií se může odborná veřejnost těšit také na tematické přednášky a semináře. První den veletrhů, tedy 10. května, se navíc uskuteční 2. ročník ENERGO SUMMITu s mezinárodní účastí řečníků.

INDUSTRY_468x60px

Letošní 15. ročník veletrhu FOR INDUSTRY by si rozhodně neměli nechat ujít příznivci obráběcích strojů, nástrojů a strojírenských technologií. Mezi vystavovatele se vrací firma TAJMAC – ZPS, která kromě dvou dlouhotočných automatů a jednoho obráběcího centra na ploše přes 200 m² představí také atrakci pro návštěvníky – really speciál ve firemním brandu. Společnost TEXIMP představí 3 až 5osé vertikální vysokorychlostní obráběcí centrum HAAS vhodné pro sériovou výrobu s požadavkem na krátké časy obrábění.  Na veletrh se letos vrací také společnost CNC INVEST, nově se představí První hanácká BOW, zatímco tradičně se veletrhu zúčastní společnosti PROFIKA, MRG CZ, TST SERVIS či Pegas-Gonda, RWT, Boukal, Rexim či JC-Metal s novou řadou upínek a novinkou ze svařovacích stavebnic od firmy Siegmund Systém 22. Návštěvníci se mohou těšit na mobilní kalibrační laboratoř M&B CALIBR a dále na prezentaci společností  Mitutoyo Česko či DEOM. Pružiny Praha představí novinku – pružiny z nekruhových drátů a prodej kalených planžet. Kromě těchto firem se na veletrhu představí řada dalších vystavovatelů. Pro zájemce z řad členů AVO máme k dispozici vstupenky ZDARMA.

Mezi vystavovateli veletrhu FOR 3D se představí společnost TOBEINCO, která je prvním českým výrobcem kartonových brýlí na virtuální realitu PanoBoard – Google Cardboard, které je schopna pro klienty potisknout jejich vlastním designem. Návštěvníci veletrhu FOR 3D si mohou vyzkoušet brýle na virtuální realitu značek Homido, Vrizzmo, BeeVR, PanoBoard, 360° kameru 360fly a 360° rigy na GoPro kamery Freedom360 a otestovat si tak zážitek z virtuální reality na vlastní kůži. Na stánku společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE si budete moci prohlédnout hned tři druhy 3D tiskáren typu MakerBot Replicator 2, MakerBot Replicator 5th Gen a MakerBot Replicator Z18 a zároveň se dozvědět vše o světě 3D technologií. Dále se na veletrhu odprezentují například CheckTerra s.r.o., ABBAS, a.s. a další.

 

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO| FOR LOGISTIC | FOR 3D| FOR INFOSYS

10. – 13. května 2016 | PVA EXPO PRAHA | www.prumysloveveletrhy.cz

1 Comment

Filed under Uncategorized