Monthly Archives: September 2018

Návštěvy u členů AVO – září IV (SG Geotechnika a.s.)

Dalším ze členů AVO, který jsme v průběhu září navštívili, byla firma SG Geotechnika a.s. se sídlem na pražském Barrandově. Dle manažera výzkumných úkolů, Ing. Petra Rezka, současně člena předsednictva AVO, firma hodnotí spolupráci s AVO jako dobrou. S Dr. Říhou z AVO řešili zejména možnou podporu AVO při přípravě projektů a současně možnou vyšší frekvenci distribuce nových informací a materiálů mezi členy asociace.

sg geotechnika

Firma je s více než 90 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a.s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně například laboratoř geomechaniky, pracoviště inženýrské geologie, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, laserové skenování, letecké práce, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a.s. špičková řešení.

Firma je schopna nabídnout měření a konzultační činnosti v oblastech inženýrské geodézie, geofyziky, inženýrská geologie, koordinaci BOZP a bezpečnosti práce na pracovišti, laboratorní zkoušky zemin a hornin, laserové skenování, letecké práce, matematické modelování, podzemní stavby, pozemní stavby, silnice a železnice, supervize staveb, terénní zkoušky a monitoring, výzkumnou a vědeckou činnost, stejně jako konzultace v oblasti životního prostředí.

Více o firmě na www.geotechnika.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Návštěvy u členů AVO – září III (UniCre)

Významným členem AVO z regionu Ústeckého kraje je UniCRE neboli Unipetrol – výzkumně vzdělávací centrum, a.s. lokalizovaná v areálu Unipetrolu Litvínov. Základním zaměřením UniCRE je vědecko-výzkumná činnost, orientovaná na klíčové směry chemických technologií – tedy zpracování fosilních i obnovitelných uhlíkových surovin na pokročilá paliva, důležité meziprodukty a chemikálie.

unicre

Na snímku zleva Ivo Říha (AVO) a ředitel UniCre František Svoboda

Podle ředitele UniCRE Ing. Františka Svobody pracuje v organizaci nyní 135 zaměstnanců a hospodaří s rozpočtem ca 123 mil. Kč v roce 2018. Co se týče spolupráce v rámci AVO, společnost by uvítala například sdílení zkušeností při řešení právních případů v projektech dotovaných z EU i národních zdrojů. Stejně tak například pozici AVO při propojování diskuse mezi jednotlivými sektory a jejich ministerstvy při výkladu pravidel EU. Jinou možnou aktivitou AVO by dle debaty mohla být “výzkumná burza”, kde by mohli členové nabízet či poptávat služby a další propojení.

Historie společnosti se počítá od roku 1952, kdy se tehdejší výzkumný ústav stal samostatným právním subjektem. Velká část historie firmy je spjata s historickou budovou sídla v Ústí nad Labem. Budova byla postavena v letech 1893 až 1895 jako správní budova Rakouského spolku pro chemickou a metalurgickou výrobu, dnešního Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciové společnosti. V roce 1952 budovu převzal nově vytvořený Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh) a své sídlo v ní má dodnes. V této budově mohl navázat na dlouholeté tradice chemického výzkumu ve Spolku.

V letech 2010 až 2015 vybudoval VÚAnCh v rámci projektu, financovaného z OP VaVpI, nové výzkumné centrum UniCRE, které soustředil do zrekonstruované budovy v Chemparku Záluží. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, jak se dnes výzkumný ústav jmenuje, nyní působí v obou lokalitách, v Litvínově-Záluží a v Ústí nad Labem, kde je sídlo společnosti.

UniCRE je schopno řešit výzkumné úkoly komplexně od vypracování rešeršní a patentové studie, přes laboratorní a poloprovozní zkoušky, návrh technologie a její ekonomické zhodnocení až po odborný dozor při realizaci výsledků. Pro významné výzkumné projekty je UniCRE připraveno vypracovat a podat žádost o státní podporu na jejich řešení a v případě jejího úspěchu garantovat plnění všech požadavků příslušné legislativy, která problematiku státní podpory vědy a výzkumu ošetřuje.

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:

  • aplikovaný i základní výzkum v oblasti průmyslové chemie a v oblastech reálného využití obnovitelných surovin,
  • inovace chemických technologií s cílem zvýšit jejich efektivitu, bezpečnost a snížit jejich dopady na životní prostředí,
  • využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi formou společných projektů s průmyslovými podniky.

Firma popularizuje obor chemie mezi mladými lidmi zejména v regionu Ústeckého kraje. Spolupracuje proto se středními školami, pořádá pro ně přednášky, exkurze a organizuje odborné semináře pro učitele.

Více na: http://www.unicre.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tým Česko na MSV: seminář Sdílená podpora podnikání

V rámci letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádá šestice státních institucí podporující české podnikatele pod názvem Tým Česko seminář “Sdílená podpora podnikání”.

tym cesko msv

Cílem akce je poskytnout na jednom místě českým podnikatelům ucelení informace o možnostech státní podpory a motivovat je tak k dalšímu rozvoji. Po celou dobu veletrhu bude Tým Česko pro Vás k zastižení i na společném stánku v pavilonu Z.

Registrace ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

TED: Výzkum lidského vědomí

Our consciousness is a fundamental aspect of our existence, says philosopher David Chalmers: “There’s nothing we know about more directly…. but at the same time it’s the most mysterious phenomenon in the universe.” He shares some ways to think about the movie playing in our heads.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Inventor Pablos Holman at Global Summit 2018

World-famous hacker and innovator Pablos Holman talks from a humanist perspective about the breakthrough potential of technologies that we can use to develop new super-powers.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Návštěvy u členů AVO – září II (VÚZT)

Dr. Ivo Říha navštívil ve druhém zářijovém týdnu vedení jednoho ze členů AVO reprezentujících výzkum a vývoj v agrárním sektoru.  Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. (VÚZT) je veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství.

riha ve vuzt

Obr: Zleva ředitel VÚZT Antonín Machálek a Ivo Říha z AVO

Organizace hospodaří s ročním rozpočtem kolem 35 mil. Kč, který plní zčásti z institucionálních prostředků, částečně vlastními participacemi či řízení projektů od různých zadavatelů. V poslední době se snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků.

Zde je i velký prostor pro spolupráci s dalšími zájemci o výsledky výzkumu a vývoje z ČR i ze zahraničí. Jedním z moderních zařízení, v jehož další využití nejen v agrárním sektoru ústav věří, je např. Nové termovizní řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

Ve VÚZT, v. v. i. tak byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

O VÚZT:

VÚZT se v rámci své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti věnuje těmto základním okruhům:

  • Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi. Dlouhodobě udržitelné systémy hospodaření v podmínkách českého zemědělství a venkova.
  • Omezování negativních vlivů zemědělské techniky a technologií na pracovní a životní prostředí, racionální nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů.
  • Využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie a surovin v zemědělství a na venkově.
  • Nové informační technologie, tvorba expertních programů pro řízení technologických procesů, výzkum zemědělských procesů a vlastností materiálů, nezbytný pro uplatňování nových technologií, konstrukčních materiálů a principů zemědělských strojů a zařízení.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Smrt krásných srnčat

Český nápad dovede díky termovizi vyhledávat srnky ukryté na loukách ve vysoké trávě. Nové řešení vzniklo ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky (VÚZT) a může najít uplatnění i v dalších oborech, například ve stavebnictví.

srnky

Ilustrační obrázek: Sekačky srnčatům zpravidla přesekají běhy, nebo je jinak zmrzačí a srnčata poté umírají až několik hodin, než vykrvácí a stanou se pochoutkou dravých ptáků.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

„V poslední době se VÚZT snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Největší potenciál vidím právě v novém termovizním řešení, které pomáhá řešit problém s úmrtím srnčat při senosečích“, sdělil nám ředitel VÚZT Ing. Antonín Machálek, CSc.

Zařízení bylo vyvinuto pro vyhledávání na menších pozemcích (cca 3 ha). Jeho účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

1 Comment

Filed under Uncategorized