Monthly Archives: September 2018

Návštěvy u členů AVO – září IV (SG Geotechnika a.s.)

Dalším ze členů AVO, který jsme v průběhu září navštívili, byla firma SG Geotechnika a.s. se sídlem na pražském Barrandově. Dle manažera výzkumných úkolů, Ing. Petra Rezka, současně člena předsednictva AVO, firma hodnotí spolupráci s AVO jako dobrou. S Dr. Říhou z AVO řešili zejména možnou podporu AVO při přípravě projektů a současně možnou vyšší frekvenci distribuce nových informací a materiálů mezi členy asociace.

sg geotechnika

Firma je s více než 90 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a.s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně například laboratoř geomechaniky, pracoviště inženýrské geologie, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, laserové skenování, letecké práce, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a.s. špičková řešení.

Firma je schopna nabídnout měření a konzultační činnosti v oblastech inženýrské geodézie, geofyziky, inženýrská geologie, koordinaci BOZP a bezpečnosti práce na pracovišti, laboratorní zkoušky zemin a hornin, laserové skenování, letecké práce, matematické modelování, podzemní stavby, pozemní stavby, silnice a železnice, supervize staveb, terénní zkoušky a monitoring, výzkumnou a vědeckou činnost, stejně jako konzultace v oblasti životního prostředí.

Více o firmě na www.geotechnika.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Návštěvy u členů AVO – září III (UniCre)

Významným členem AVO z regionu Ústeckého kraje je UniCRE neboli Unipetrol – výzkumně vzdělávací centrum, a.s. lokalizovaná v areálu Unipetrolu Litvínov. Základním zaměřením UniCRE je vědecko-výzkumná činnost, orientovaná na klíčové směry chemických technologií – tedy zpracování fosilních i obnovitelných uhlíkových surovin na pokročilá paliva, důležité meziprodukty a chemikálie.

unicre

Na snímku zleva Ivo Říha (AVO) a ředitel UniCre František Svoboda

Podle ředitele UniCRE Ing. Františka Svobody pracuje v organizaci nyní 135 zaměstnanců a hospodaří s rozpočtem ca 123 mil. Kč v roce 2018. Co se týče spolupráce v rámci AVO, společnost by uvítala například sdílení zkušeností při řešení právních případů v projektech dotovaných z EU i národních zdrojů. Stejně tak například pozici AVO při propojování diskuse mezi jednotlivými sektory a jejich ministerstvy při výkladu pravidel EU. Jinou možnou aktivitou AVO by dle debaty mohla být “výzkumná burza”, kde by mohli členové nabízet či poptávat služby a další propojení.

Historie společnosti se počítá od roku 1952, kdy se tehdejší výzkumný ústav stal samostatným právním subjektem. Velká část historie firmy je spjata s historickou budovou sídla v Ústí nad Labem. Budova byla postavena v letech 1893 až 1895 jako správní budova Rakouského spolku pro chemickou a metalurgickou výrobu, dnešního Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciové společnosti. V roce 1952 budovu převzal nově vytvořený Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh) a své sídlo v ní má dodnes. V této budově mohl navázat na dlouholeté tradice chemického výzkumu ve Spolku.

V letech 2010 až 2015 vybudoval VÚAnCh v rámci projektu, financovaného z OP VaVpI, nové výzkumné centrum UniCRE, které soustředil do zrekonstruované budovy v Chemparku Záluží. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, jak se dnes výzkumný ústav jmenuje, nyní působí v obou lokalitách, v Litvínově-Záluží a v Ústí nad Labem, kde je sídlo společnosti.

UniCRE je schopno řešit výzkumné úkoly komplexně od vypracování rešeršní a patentové studie, přes laboratorní a poloprovozní zkoušky, návrh technologie a její ekonomické zhodnocení až po odborný dozor při realizaci výsledků. Pro významné výzkumné projekty je UniCRE připraveno vypracovat a podat žádost o státní podporu na jejich řešení a v případě jejího úspěchu garantovat plnění všech požadavků příslušné legislativy, která problematiku státní podpory vědy a výzkumu ošetřuje.

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:

 • aplikovaný i základní výzkum v oblasti průmyslové chemie a v oblastech reálného využití obnovitelných surovin,
 • inovace chemických technologií s cílem zvýšit jejich efektivitu, bezpečnost a snížit jejich dopady na životní prostředí,
 • využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi formou společných projektů s průmyslovými podniky.

Firma popularizuje obor chemie mezi mladými lidmi zejména v regionu Ústeckého kraje. Spolupracuje proto se středními školami, pořádá pro ně přednášky, exkurze a organizuje odborné semináře pro učitele.

Více na: http://www.unicre.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tým Česko na MSV: seminář Sdílená podpora podnikání

V rámci letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádá šestice státních institucí podporující české podnikatele pod názvem Tým Česko seminář “Sdílená podpora podnikání”.

tym cesko msv

Cílem akce je poskytnout na jednom místě českým podnikatelům ucelení informace o možnostech státní podpory a motivovat je tak k dalšímu rozvoji. Po celou dobu veletrhu bude Tým Česko pro Vás k zastižení i na společném stánku v pavilonu Z.

Registrace ZDE

Leave a comment

Filed under Uncategorized

TED: Výzkum lidského vědomí

Our consciousness is a fundamental aspect of our existence, says philosopher David Chalmers: “There’s nothing we know about more directly…. but at the same time it’s the most mysterious phenomenon in the universe.” He shares some ways to think about the movie playing in our heads.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Inventor Pablos Holman at Global Summit 2018

World-famous hacker and innovator Pablos Holman talks from a humanist perspective about the breakthrough potential of technologies that we can use to develop new super-powers.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Návštěvy u členů AVO – září II (VÚZT)

Dr. Ivo Říha navštívil ve druhém zářijovém týdnu vedení jednoho ze členů AVO reprezentujících výzkum a vývoj v agrárním sektoru.  Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. (VÚZT) je veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství.

riha ve vuzt

Obr: Zleva ředitel VÚZT Antonín Machálek a Ivo Říha z AVO

Organizace hospodaří s ročním rozpočtem kolem 35 mil. Kč, který plní zčásti z institucionálních prostředků, částečně vlastními participacemi či řízení projektů od různých zadavatelů. V poslední době se snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků.

Zde je i velký prostor pro spolupráci s dalšími zájemci o výsledky výzkumu a vývoje z ČR i ze zahraničí. Jedním z moderních zařízení, v jehož další využití nejen v agrárním sektoru ústav věří, je např. Nové termovizní řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

Ve VÚZT, v. v. i. tak byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

O VÚZT:

VÚZT se v rámci své vědeckovýzkumné a poradenské činnosti věnuje těmto základním okruhům:

 • Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi. Dlouhodobě udržitelné systémy hospodaření v podmínkách českého zemědělství a venkova.
 • Omezování negativních vlivů zemědělské techniky a technologií na pracovní a životní prostředí, racionální nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů.
 • Využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie a surovin v zemědělství a na venkově.
 • Nové informační technologie, tvorba expertních programů pro řízení technologických procesů, výzkum zemědělských procesů a vlastností materiálů, nezbytný pro uplatňování nových technologií, konstrukčních materiálů a principů zemědělských strojů a zařízení.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Smrt krásných srnčat

Český nápad dovede díky termovizi vyhledávat srnky ukryté na loukách ve vysoké trávě. Nové řešení vzniklo ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky (VÚZT) a může najít uplatnění i v dalších oborech, například ve stavebnictví.

srnky

Ilustrační obrázek: Sekačky srnčatům zpravidla přesekají běhy, nebo je jinak zmrzačí a srnčata poté umírají až několik hodin, než vykrvácí a stanou se pochoutkou dravých ptáků.

Podle prováděných anket zahyne v ČR totiž při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů. Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní.

„V poslední době se VÚZT snaží stále více prostředků získat v rámci komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Největší potenciál vidím právě v novém termovizním řešení, které pomáhá řešit problém s úmrtím srnčat při senosečích“, sdělil nám ředitel VÚZT Ing. Antonín Machálek, CSc.

Zařízení bylo vyvinuto pro vyhledávání na menších pozemcích (cca 3 ha). Jeho účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Další aplikace tohoto zařízení čekají na své objevené v oblasti stavebnictví a dalších oblastech. Ze zahraničních trhů má ústav zájem dominantně o trhy v zemích EU.

Více informací o aktivitách ústavu na http://www.vuzt.cz

Martin Podařil a Ivo Říha, AVO

1 Comment

Filed under Uncategorized

Návštěvy u členů AVO – září I (VÚGTK)

V polovině září jsme navštívili Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK). Ústav lokalizovaný ve Zdibech severně od Prahy, byl založen v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

avo ve vugtk

Obr: Zleva ředitel VÚGTK Karel Raděj a Ivo Říha z AVO

Svoji činnost ústav zaměřuje především na řešení úkolů souvisejících s hlavními činnostmi organizací svého zřizovatele, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a na uplatnění své pozice znalostního centra pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí.

V posledních letech se VÚGTK snaží stále více zaměřovat na výstupy (např. v oblastech Smart City, Gisové systémy…), které mohou najít širší celospolečenské uplatnění. Také z tohoto důvodu ústav relativně nedávno založil s dalšími partnerskými subjekty spin-off, který by měl v budoucnu pomoci s technologickým transferem. U některých nových produktů by ústav, dle vyjádření jeho ředitele Ing. Karla Raděje, CSc. a šéfa sekce Ing. Jiřího Drozdy, rád našel uplatnění na nových trzích a hledá v současnosti pro tuto oblast vhodné partnery.

O VÚGTK

Zaměřením ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®. Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí.

Více informací o poslání ústavu na http://www.vugtk.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Inovace v AVO: odolná nit pro chytré textilie

Nebývale odolná vodivá nit, která umožňuje vyšívat elektroniku přímo do oblečení. Inovace vědců ze Západočeské univerzity a podniku VÚB v Ústí nad Orlicí podpořená Technologickou agenturou ČR. Nová nit může výrazně zlevnit výrobu tzv. chytrého textilu.

chytre obleceni CT

Reportáž Událostí ČT ZDE

1 Comment

Filed under Uncategorized

Dotační poradenství pro členy AVO

Pomůžeme Vám získat prostředky z EU fondů na výzkum a vývoj.

 • OVĚŘÍME přijatelnost Vašeho záměru a NAVRHNEME optimalizaci pro splnění podmínek
 • PŘIPRAVÍME logický rámec projektu
 • PŘESVĚDČÍME o potenciálu, kterou programy nabízejí, Vaše obchodní partnery
 • ZPRACUJEME kompletní podklady či vybrané části dokumentace projektu
 • PROVEDEME Vás a Vaše spoluřešitele přípravou projektu

Více se o nabídce dozvíte v přiložené brožuře

AVO dotacni poradenstvi

1 Comment

Filed under Uncategorized

Předsedou TA ČR bude Konvalinka

RVVI v pátek na svém mimořádném zasedání navrhla vládě jmenovat nového člena předsednictva a také předsedu Technologické agentury ČR. Po Petru Očkovi by agenturu měl vést Petr Konvalinka, který byl navržen jako pátý člen předsednictva.

Do předsednictva kandidovali Rut Bízková, která již v minulosti TA ČR vedla, dále Ivo Říha z Asociace výzkumných organizací a z Českého vysokého učení technického v Praze bývalý rektor Petr Konvalinka a bývalý děkan Fakulty strojní František Hrdlička.

S největším počtem nominací, celkem devatenácti, kandidovala Rut Bízková. Ostatní kandidáti měli jednu či dvě nominace. RVVI doporučila vládě jmenovat novým členem předsednictva Petra Konvalinku, který současně získal 12 hlasů ve volbě předsedy. Jako další na tuto pozici kandidoval stávající místopředseda agentury Pavel Komárek.

Kromě Pavla Komárka, kterému končí druhé funkční období k 21. březnu 2020, zůstávají členy předsednictva Martin Duda, Zdeněk Kůs a Jiří Plešek, kteří byli do funkce jmenováni v září loňského roku.

Zdroj: Vedavyzkum.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

RVVI – aktuality z mimořádného setkání

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 7. září 2018 pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše sešla na mimořádném zasedání.

rvvi obr

Z tiskové konference po mimořádném zasedání RVVI v pátek 7. září 2018. Foto: Úřad vlády ČR

Hlavními tématy byly volby do předsednictva Technologické a Grantové agentury ČR a také volby místopředsedů RVVI. Rada se zabývala hodnocením a financováním velkých výzkumných infrastruktur a průběhem hodnocení výzkumu podle nové Metodiky 2017+ a hodnocením podpory účelové. Rada zároveň projednala návrhy na udělení dvou významných ocenění: Národní cena vlády Česká hlava a Cena předsedy RVVI na rok 2018. Premiér Babiš informoval členy Rady o probíhajících jednáních s vládními představiteli Německa a Indie k možnostem mezinárodní vědní spolupráce.

Bulletin si můžete stáhnout ZDE

Zdroj: TZ RVVI

2 Comments

Filed under Uncategorized