Pečeť excelence

Evropská komise (EK) zahájila v loňském roce iniciativu „Pečeť excelence“ (Seal of Excellence – SoE) zaměřenou na podporu projektových návrhů, které není možné financovat z programu Horizont 2020 v důsledku nedostatku financí v rámci konkrétní výzvy.

seal of excellence

Inciativa rovněž posiluje synergické efekty mezi programem H2020 a dalšími zdroji finančních prostředků na národní a evropské úrovni – především s Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF). Nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument) byl vybrán pro pilotní ověření vzhledem na existenci jen jednoho navrhovatele, menšího rozsahu projektu a významu projektu pro regionální a národní investory.

Podmínkou pro udělení Pečeti excelence je dosažení bodové hranice v rámci hodnocení projektových návrhů předložených ve výzvách programu H2020. Pečeť excelence získají návrhy s 13 nebo více z 15 bodů ve fázi 1 nebo 12 a více bodů z 15 ve fázi 2 a to i zpětně od roku 2014. Žadatelé obdrží od EK certifikát a průvodní list, objasňující další kroky při zajišťování alternativního financování.

Prostřednictvím certifikátu EK mohou národní a regionální orgány snadno určovat projekty inovativních MSP s ambicí růst a konkurovat v mezinárodním měřítku a se zřetelným dopadem na výkonnost ve vědecko-výzkumných a inovačních aktivitách. Iniciativa je realizovaná v úzké spolupráci Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) a Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO). Při financování ze strukturálních fondů je nutné vzít v potaz soulad cílů projektu a cílů kohezní politiky.

Do budoucnosti se uvažuje o zavedení Pečeti excelence do oblasti akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA), dále ověřovací projekty Evropské rady po výzkum (proof of concept, ERC) a v oblasti Šíření excelence a rozšiřování účasti (Teaming). Jedná se o typy výzev, kde je obvykle pouze jeden příjemce.

Aktuální informace k iniciativě Pečeť excelence naleznete na  http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe

PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,

CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,

Technologické centrum AV ČR

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “Pečeť excelence

  1. Pingback: Ordnung muss sein! | AVObloguje

  2. Pingback: Program SME Instrument Brno | AVObloguje

  3. Pingback: TA ČR podpoří odvážné inovativní podniky | AVObloguje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.