Tag Archives: VŠCHT

Milan Petrák: Čerpání fondů je zaměřené na průměrnost

Tento článek píši v době, kdy se „naplno“ rozjelo čerpání financí z Evropských fondů, mimo jiné také na podporu aplikovaného výzkumu, budování výzkumných infrastruktur a podporu spolupráce podniků a akademické obce.

Ačkoliv na téma „pružnosti a jednoduchosti“ administrace projektů z fondů ESIF bylo napsáno mnoho, a jen málo z toho pozitivního, dovolím si přeci jen další poznámku.  Nastavení systému realizace jednotlivých projektů a způsob vykazování způsobilých nákladů je excelentním příkladem, co dokáže český úředník, pokud dostane volnou ruku při stanovování pravidel.

Téměř národním sportem se stalo úsilí vymyslet co nejsložitější a v praxi skoro nerealizovatelné pravidlo, které bude sloužit k silnému znechucení příjemců podpory, dramatickému ztížení jejich práce při řízení projektu, nepočítaje v to nekonečné kontroly nejrůznějších orgánu s neustále hrozícím rizikem obřích finančních sankcí i trestního stíhání. Fakt, že tato pravidla jsou často v rozporu se zdravým rozumem a platnými právními předpisy, nikoho na řídících orgánech operačních programů netrápí.

Názorným příkladem negativního vlivu byrokratických omezení jsou například seznamy obvyklých cen kancelářského vybavení, jinými slovy striktní cenové limity pro jednotlivé nákladové položky. Příjemci jsou tak v případě stolních počítačů a notebooků nuceni pořizovat průměrné až podprůměrné vybavení. Samostatnou kapitolou jsou také limity pro stanovení osobní nákladů.

Nepřipouští se mzdový nárůst, tedy pokud byl v roce 2016 napsán projekt pro období 2017 – 2022, pak platová úroveň v roce 2022 bude na úrovni 3. kvartilu statistiky ISPV za rok 2015, nebo 56 000 Kč, pokud žadatel důkladně nezdůvodní částky vyšší. Skutečně mají být tímto způsobem motivováni mladí nadějní odborníci, aby dělali špičkový výzkum v ČR? Na druhé straně je to motivační, je to dostatečně silný signál pro ty opravdu schopné, aby nehleděli na to, co mohou velmi složitě a pracně získat z veřejných zdrojů a odešli do komerční sféry nebo začali sami podnikat.

Stručně shrnuto, současné nastavení pravidel čerpání fondů ESIF, především pak v rámci OP VVV je zaměřené na dosažení a zakonzervování průměrnosti, podpora excelence, ať v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu nebo výuce se prosazuje velmi obtížně. Dotační prostředky se opět rozpouštějí do velké množiny malých projektů, obsahově se překrývajících nebo řešících témata, která zajímají pouze samotné řešitele a společnost by se bez nich určitě obešla. Výsledkem je velké množství výsledků, které nemají jinou šanci na uplatnění než v rámci publikačních výstupů, které po krátké době stejně pokryje prach a nikdo si jich už nikdy nevšimne.

Toto není správná cesta k posílení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a je škoda, že jsme nedokázali získané finanční prostředky efektivněji využít.

Bohužel z pohledu úředníka znamená efektivnost pouze dosažení ceny/nákladu v čase a místě obvyklého. Ovšem za to dostaneme většinou výsledek, který je také v místě a čase obvyklý.

Nicméně v současné neutěšené době se dějí i pozitivní věci. Je to například novela zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, díky které odpadla povinnost pro veřejné vysoké školy a další akademická pracoviště zveřejňovat smlouvy týkající se spolupráce s podniky, kdy získávají finanční prostředky z neveřejných zdrojů díky svým schopnostem a know-how.

Nadcházející volební období přinese jistě celou řadu změn a je nezbytné všemi silami pracovat na tom, aby tyto změny byly krokem dopředu, nikoliv úkrokem stranou nebo nedej Bože krokem zpět.

Ing. Milan Petrák

Ředitel Technoparku Kralupy VŠCHT Praha, člen předsednictva AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aplikovaný výzkum si stěžuje na připravovanou Metodiku hodnocení

Pod hlavičkou Asociace výzkumných organizací se dnes v Letňanech sešli zástupci organizací, které se věnují především aplikovanému výzkumu (VZLÚ, VÚTS, MMV, SVÚOM, VÚPT a COMTES FHT) s tvůrci nové metodiky hodnocení výzkumných organizací v rámci IPN Metodika. Jednání se zúčastnil také zástupce Svazu průmyslu a dopravy. Zásadní připomínka zní: V nově připravované metodice nejsou vůbec zohledněny výsledky aplikovaného výzkumu, jako je prototyp, užitný vzor nebo technologie na klíč.

ipn metodika

Profesorka Moravcová vysvětluje Liboru Krausovi z AVO harmonogram prací v roce 2015.

Profesorka Jitka Moravcová, hlavní odborná garantka připravované Metodiky nejprve představila harmonogram příprav. Na konci listopadu se uzavře veřejná diskuze a ihned nato začne probíhat malé pilotní ověření na 18 institucích (6 veřejných vysokých škol, 6 ústavů Akademie věd a 6 ostatních výzkumných organizací). Hned po novém roce pak začne velké pilotní ověření. Výsledky pilotního ověření budou známy v květnu, resp. v září. V září pak bude také představena Závěrečná zpráva s finální Metodikou.

Prezident AVO Libor Kraus přednesl největší výtku: „Celé hodnocení je založené na peer-review a publikacích, aplikační výsledky jako užitný vzor nebo prototyp nejsou hodnocené ani zohledněné.“ Tento názor podpořil také prezident Asociace leteckých výrobců a ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar: „V navržené metodice je téměř nulovému zahrnutí aplikačních výsledků. Patenty a certifikované metodiky nestačí. Je potřeba přidat např. prototypy, technologie a software. Systém hodnocení organizací, které se zabývají aplikovaným výzkumem není dobře popsán.“

Profesorka Moravcová slíbila nápravu v podobě zahrnutí a prosazení těchto aplikovaných indikátorů do připravované Metodiky a také zahrnutí vybraných členů AVO do velkého pilotního ověření, které začne v lednu 2015.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kafemlejnek mele z posledního

Ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze Letňanech se ve středu 23. 7. 2014 sešli zástupci Asociace výzkumných organizací (AVO) s prof. Jitkou Moravcovou a prof. Václavem Havlíčkem, aby společně diskutovali o přípravě nové metodiky hodnocení výzkumných organizací vytvářené v rámci IPN Metodika. Nová metodika by měla v horizontu tří let nahradit tu současnou, které se již dnes neřekne jinak než kafemlejnek.

foto TZ Kafemlejnek3

Náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum Jaromír Veber podepsal 29. května 2014 smlouvu se společností Technopolis Limited z Velké Británie, která vypracuje návrh nového systému hodnocení a financování výzkumu a vývoje v České republice (více zde). Tato nová metodika by měla být hotova příští rok v květnu. Do její tvorby zasáhnou zástupci vysokých škol, Akademie věd i průmyslu a změna by tedy měla proběhnout v rámci široké dohody. „Naším cílem je stav, kdy budou všichni stejně spokojeni“, řekla hned na začátku setkání profesorka Jitka Moravcová, hlavní odborný garant projektu.

V říjnu bude hotová první pracovní verze nové metodiky. Ta bude následně odeslána do připomínkového řízení k veřejné diskuzi. Po novém roce pak proběhne malé pilotní ověření. To bude probíhat v každém ze zhruba 10-12 oborů na třech typech výzkumných organizací – na vysokých školách, ústavech Akademie věd a u členů AVO.

Prezident AVO Ing. Libor Kraus tuto možnost přivítal a dodal: „Důležité bude nastavení hodnotících indikátorů a důsledná kontrola výsledků výzkumu, aby se nevytvářely publikace a patenty pouze do šuplíku.“

foto TZ Kafemlejnek1

Aby změna metodiky nebyla skoková a nezpůsobila velké problémy, shodli se všichni účastníci na tom, že by se měla současná metodika postupně upravovat až do stavu, kdy budou skutečně spokojeni všichni. AVO dlouhodobě bojuje proti současné metodice, dokonce připravilo vlastní Metodiku, která je ke stažení na www.avo.cz a bude se na tvorbě nové metodiky ráda aktivně podílet.

AVO (Asociace výzkumných organizací) byla založena v roce 1990 v Brně jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají výzkumem a vývojem nebo mají s touto činností společné zájmy. AVO zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje více než 80 společností a přes 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů. Prezidentem AVO je Ing. Libor Kraus.

Leave a comment

Filed under Uncategorized