Staňte se členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“), poradního orgánu Rady – v těchto oborových skupinách/specializacích:

 • Natural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Medical and Health Sciences
 • Agricultural and Veterinary Sciences
 • Social Sciences
 • Humanities and the Arts 
 • Hodnocení výzkumu a výzkumných organizací
 • Bibliometrie a související obory

KHV je v nejbližším období pověřena zejména úkoly spojenými s implementací tzv. Metodiky 2017+ (Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací), kterou schválila vláda usnesením ze dne 8. února 2017 č. 107.

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky. Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období trvá čtyři roky a může se opakovat dvakrát za sebou.

Jeden navrhovatel může navrhnout za každou oborovou skupinu nejvýše dva kandidáty. Nominováni by měli být stejnou mírou ženy a muži.

Návrhy označené číslem jednacím 14736/2018-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 1. června 2018 v listinné podobě a současně elektronicky. 

Podklady pro nominaci (nominační formulář je přiložen níže):

Nominační formulář obsahuje:

 1. Základní identifikační údaje – jméno a tituly kandidáta, datum narození, emailová adresa a telefonní číslo, oborová skupina, kterou zastupuje, odborná specializace, adresa navrhovatele a jméno a podpis statutárního zástupce navrhovatele.
 2. Souhlas kandidáta s jeho nominací do Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.
 3. Doporučení navrhovatele o rozsahu nejvýše 2000 znaků, ve kterém uvede své důvody, proč kandidáta navrhuje.

 Přílohami formuláře jsou kandidátem podepsaný:

 1. Strukturovaný profesní životopis o rozsahu nejvýše 2 strany formátu A4.
 2. Přehled o nejvýše deseti výsledcích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které sám kandidát považuje za nejvýznamnější (celkový rozsah nejvýše 2 strany formátu A4).
 3. Stručná koncepce budoucího působení kandidáta v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů o rozsahu nejvýše 1 strany A4.

Nominacni_formular_KHV

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.