Národní inovační fond – nové výběrové řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výběrové řízení na vedoucí osoby společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s.

prachy-stopky-maly

Výběrové řízení na vedoucí osobu – člena představenstva NIF odpovědnou za činnost řízení rizik

Výběrové řízení na vedoucí osoby – členy představenstva NIF odpovědné za portfolio management

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 10. ledna 2018 včetně.

Národní inovační fond, investiční společnost a.s., (NIF) je státní investiční společnost vznikající v souvislosti s implementací finančních nástrojů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK). Výkonem akcionářských práv NIF je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hlavním posláním NIF bude podpora rozvoje podnikání malých a středních podniků v České republice a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky napomáhat rozvoji i dalších vybraných oblastí ekonomiky, které vyžadují veřejnou podporu.

Činnost NIF bude zaměřena na poskytování kapitálových a kvazikapitálových investic z finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie, později případně z prostředků státního rozpočtu. Investiční strategie bude cílena zejména na projekty komercializace výsledků výzkumu a vývoje a začínající inovační firmy s potenciálem rychlého růstu (zejména high-tech firmy), které mají ztížený přístup ke komerčnímu financování. Důležitou cílovou skupinou jsou spin-off firmy univerzit a výzkumných institucí. NIF by měl kapitálově vstupovat přímo do cílových firem. Počítá se s obhospodařováním několika investičních fondů či podfondů dle vymezených programů podpory s celkovým kapitálem ve výši 35-55 mil. EUR. NIF bude společností oprávněnou přesáhnout rozhodný limit.

V současné době probíhá správní řízení u České národní banky (dále jen „ČNB“), jehož účelem je získání povolení k činnosti investiční společnosti. Investiční společnost bude usilovat o povolení pouze k obhospodařování investičních fondů. Administrace bude prováděna jiným subjektem s platným povolením provádět administraci investičních fondů.

Zdroj: MPO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s