Jak úspěšně uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje?

Díky zpětné vazbě od členů AVO a také díky soustavnému tlaku expertů AVO na daňový odpočet výzkumu a vývoje vznikl nový materiál GFŘ, který dává informaci, jak bezchybně zpracovat projekt výzkumu a vývoje.

Dokument najdete ZDE

Zpracování projektu dle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory, vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

Projektem výzkumu a vývoje se podle Fojtíka rozumí základní dokument schválený ještě před zahájením jeho realizace, ve kterém přesně vymezíte svou plánovanou činnost výzkumu a vývoje. Projekt musí být dokument písemný, ucelený, cíleně a vědomě utvořený, který má být následně realizován a o němž má být vedena průběžná dokumentace, jako např. zaznamenávání průběžných výsledků, dílčích úspěchů nebo neúspěchů, nutnost dalšího testování atd, upřesnil Fojítk a dodal, že rozsah textu volí poplatník.

Projekt musí obsahovat:

  • Základní identifikační údaje o poplatníkovi.
  • Dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu.
  • Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení. Tato část má objasnit základní podstatu činnosti výzkumu a vývoje, kterou poplatník předpokládá realizovat. Měla by obsahovat zhodnocení stávajícího stavu v dané oblasti, a zda má vzniknout nový a jedinečný výsledek této činnosti, nebo výsledek, který se svojí podstatou blíží výsledku již využívanému.
  • Předpokládané celkové výdaje na řešení projektu a předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu.
  • Jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi.
  • Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků.
  • Den a místo schválení projektu.
  • Jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.

Pokud poplatník na základě předložených důkazních prostředků neprokáže, že projekt byl zpracován před zahájením řešení projektu, nebo projekt nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, pak se jedná o nedostatek, který je zásadní překážkou pro uplatnění odpočtu, zdůraznil Fojítk.

Obecně platí, že v případě prokázání oprávněnosti uplatnění odpočtu spočívá důkazní břemeno na straně poplatníka. Důkazní břemeno je umocněno tím, že výdaje uplatněné v rámci odpočtu má poplatník v základu daně již jednou jako daňově uznatelné zahrnuty. Odpočet tak pro poplatníka představuje „dodatečný bonus“, kterým si již jednou uplatněné výdaje uplatní podruhé. Proto je nutné, aby daňový subjekt správci daně prokázal splnění všech zákonem požadovaných náležitostí, dodal Fojtík.

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Jak úspěšně uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje?

  1. Pingback: Finanční správa jde po inovátorech | AVObloguje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s