MPO hledá experty pro posuzování výzkumných organizací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného poradního orgánu k hodnocení výzkumných organizací v působnosti MPO.

Odborný poradní orgán (dále jen „OPO“) bude zajišťovat hodnocení výzkumných organizací v působnosti MPO podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu od roku 2018 (dále jen „Metodika“, viz příloha ke stažení), založené na Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107.

OPO ve spolupráci s Odborem výzkumu, vývoje a inovací MPO hodnotí dle harmonogramu stanoveného v Metodice:

  1. koncepci výzkumné organizace předloženou v rámci žádosti o poskytnutí institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj,
  2. průběžnou zprávu o plnění koncepce a čerpání podpory v uplynulém roce,
  3. závěrečnou zprávu o plnění koncepce.

Návrhy kandidátů na členy OPO mohou podávat jednotlivci – odborníci zejména z oblasti průmyslového výzkumu se zkušenostmi z realizace a řízení projektů výzkumu, vývoje a inovací, řízení výzkumných týmů, tvorby výzkumných programů, koncepcí a strategií, oblasti transferu technologií apod. Návrhy mohou posílat též organizace zabývající se výzkumem, vývojem, inovacemi a šířením jejich výsledků, a dále zástupci uživatelů výsledků – relevantních sdružení, profesních svazů atd.

Návrh každého kandidáta musí obsahovat:

  • Vyplněný dotazník obsahující jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly, kontaktní údaje, hlavní působiště, vyznačení oboru (vědní oblasti – viz dále), klíčová slova charakterizující specializaci – viz příloha ke stažení,
  • samostatně stručný odborný životopis.

Oblasti požadovaných oborů (Fields of Research and Development – FORD): Přijímají se odborníci v oborech FORD v rámci vědních oblastí „Natural Sciences“ a „Engineering and Technology“, viz příloha ke stažení.

Nominace je možné podávat v elektronické podobě na předepsaném formuláři na emailovou adresu janova@mpo.cz a kulik@mpo.cz.

Složení OPO bude po jeho ustavení zveřejněno na webových stránkách MPO.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 9. října 2017.

 

Přílohy ke stažení:

Formulář Nominace do Odborného poradního orgánu MPO

Číselník oborů FORD

Metodika

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s