Nová evropská centra pro spolupráci s Brazílií, Čínou a USA

Mezinárodní spolupráce (International Cooperation – INCO) znamená v eurožargonu VaVaI spolupráci s tzv. třetími zeměmi, tj. těmi, které nejsou ani členskými státy EU, ani některou z 16 asociovaných zemí[1] k programu Horizont 2020 (H2020). Třetí země se pak dělí do různých kategorií podle toho, jakým způsobem se zapojují do evropských projektů, a především jak je jejich účast financovaná. Rozcestníkem je v tomto případě vyspělost ekonomiky a od ní se odvíjející nárok (či nikoli) na financování z rozpočtu H2020.

Pokles mezinárodní spolupráce v rámcových programech…

Jakkoli je spolupráce se třetími zeměmi žádoucí a politicky podporovaná (INCO je prioritou od r. 1992 ve 4. rámcovém programu, v současnosti je formulovaná zejména v agendě „Open to the World“ evropského komisaře pro výzkum a inovace C. Moedase), jejich účast v projektech H2020 zaznamenala znatelný pokles oproti 7.RP (téměř o polovinu). To je způsobeno řadou faktorů, např. změnou klasifikace velkých rozvíjejících se ekonomik (skupiny států BRICM – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Mexiko), které si od r. 2015 musí hradit svou účast v projektech z vlastních zdrojů, ale také odlišnou formulací výzev (účast 3. zemí není ve specifických oblastech povinná) a samozřejmě geopolitickým vývojem.

… a nápravná opatření

V reakci na tento pokles byla v r. 2016 v rámci Společenské výzvy 6 programu H2020 (Evropa v měnícím se světě – společnosti podporující začleňování) vyhlášena výzva na projekty CSA (Coordination and Support Actions, tedy podpůrné aktivity, nikoli výzkum a inovace jako takové), které by situaci pomohly řešit. Uspěly tři projekty Evropských center pro výzkum a inovace, a to v Brazílii (CEBRABIC), Číně (ERICENA) a USA (NearUS). Jde o fyzická centra vybudovaná v cílových zemích, která budou poskytovat služby jak evropským stakeholderům – výzkumným organizacím, grantovým agenturám, univerzitám, podnikům atp. – z členských států EU a asociovaných zemí) se zájmem o VaVaI spolupráci v dané zemi, tak i místním organizacím a firmám, které se chtějí otevřít spolupráci s Evropou. Všechny tři CSA projekty byly formulovány jako podnikatelské záměry, které mají od r. 2019 generovat profit a od r. 2020 mají být finančně zcela soběstačné. Konkrétní služby však budou diferenciované a jejich portfolio se teprve utváří podle poptávky.

CEBRABIC – Centrum pro evropsko-brazilskou spolupráci v podnikání a inovacích

Projekt CEBRABIC (Centre for Europe – Brazil Business & Innovation Cooperation) koordinuje institut Fraunhofer IPK (Institute for Production Systems and Design Technology). Konsorcium tvoří celkem 8 organizací z EU a Turecka a 4 organizací z Brazílie. Regionální podporu v Brazílii zajišťuje 15 poboček sítě SENAI (Brazilian National Service for Industrial Training). CEBRABIC se soustředí především na oblasti biotechnologií, energetiky, přírodních a klimatických změn, bioekonomie, bezpečnosti potravin, nanotechnologií, materiálového výzkumu, výzkumu moří a oceánů, lékařství a zdravotnické péče, informačních a komunikačních technologie a udržitelného zemědělství. Mezi nabízenými službami pro své členy bude CEBRABIC nabízet networkingové, B2B a prezentační akce, poradenství pro finančně-právní otázky a internacionalizaci, databáze pro sdílení zdrojů, školení pro budování kapacit apod. Centrum bylo otevřeno 1.1.2017, plný provoz se předpokládá od r. 2018.

ERICENA – Evropské výzkumné a inovační centrum excelence v Číně

Konsorcium ERICENA (European Research and Innovation Centre of Excellence in China) tvoří 8 evropských a 5 čínských organizací, leaderem projektu je portugalská konzultační firma SPI. Centrum bylo rovněž otevřeno v lednu tohoto roku a klade si za cíl vytvářet synergie a usnadnit spolupráci na ose EU – Čína. V rámci plánu na dosažení udržitelnosti centrum, již získalo více než 100 organizací z EU i Číny, jež vyjádřily zájem o členství. Jedná se o organizace z akademického, vědeckého, obchodního i soukromého sektoru. Centrum bude také sloužit k propagaci, školení a jako zázemí kanceláří pro zajištění výzkumného prostoru, financování k uskutečnění pilotních projektů a zprostředkovávat služby externích poradců a odborníků.

NearUS – Síť evropských center pro výzkum a inovace

Projekt NearUS (Butterfly network of centres of European Research and Innovation) sestává z 6 evropských a 3 amerických partnerů, koordinace se ujala německá organizace DLR. NearUS se stane zastřešující iniciativou na podporu evropského VaVaI pro všechny výzkumné a inovační iniciativy a akce z evropské unie i USA a poskytne příjemcům grantového financování VaVaI z EU možnost propojení. Zároveň se má centrum NearUS stát konsolidovanou strukturou pro rozvoj VaVaI i spojení s průmyslem a obchodní sférou. Tato spolupráce se bude opírat o celou síť center pro výzkum, inovace a podnikání. Dvě koordinační základny budou sídlit v Bruselu (Euroepan Business Network, EBN) a Orlandu (International Business Innovation ssociation – InBIA), dvě členské platformy budou pokrývat západní (San Francisco/Silicon Valley) a východní (Boston) pobřeží, další asociovaná centra budou vznikat postupně a pokrývat co nejširší území. Podobně jako CEBRABIC a ERICENA bude i NearUS směřovat k finanční udržitelnosti a nabízet aktivity typu R2R (Research to Research), R2M (Research to Market) a klasické B2B. Důležitou složkou činností bude i podpora investičních projektů. NearUS bylo spuštěno v dubnu 2017, veškeré služby by měly být dostupné od r. 2018.

Jak se zapojit?

Všechna tři centra nyní vytvářejí portfolia svých služeb. V současné době je možné registrovat se do databází kontaktů, sledovat připravované aktivity a reagovat na výzvy o spolupráci (např. stát se externím dodavatelem). Plné členství bude možné od r. 2018. V tuto chvíli lze podrobnosti konzultovat s kontaktními pracovníky koordinátorů, tj:

Lenka Martínková a Soňa Jarošová
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu
Technologické centrum AV ČR

[1] Seznam asociovaných zemí k programu H2020 platný k 1.1.2017: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s