Nové technologie využívané při pěstování brambor

Vodní eroze půdy se stává stále vážnějším problémem. Při hospodaření na erozně ohrožených pozemcích je třeba s rizikem eroze počítat a v rámci pěstebních technologií ho co možná nejvíce eliminovat. Při pěstování brambor je výhodné doplnit technologie odkameňování s vhodnými půdoochrannými opatřeními.

zemed

Přerušovaný vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku společně s důlkováním nekolejové brázdy

Tým pracovníků z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. v rámci projektu Technologické agentury ČR vyvíjí a ověřuje nové technologické postupy pro technologii odkameňování, které pomohou zmírnit dopady vodní eroze při pěstování brambor.

Tyto nové technologické postupy jsou efektivní z pohledu změny vodního režimu v prostoru hrůbků. Zároveň je kladen důraz na to, aby tyto nové postupy byly pro pěstitele dostupné z hlediska pořizovacích nákladů při jejich zavádění. Dále by měly být co nejsnadněji proveditelné pokud možno s co nejmenší časovou náročností. Opatření jsou prováděna současně při sázení brambor. Jsou koncipována tak, aby výrazně nezvyšovala energetickou náročnost sázeče a nesnižovala rychlost sázení.

zemed2

Zadržení vody vytvořenými důlky po intenzivních srážkách

Úpravy tvaru hrůbků a brázd umožňují lepší vsakování srážkové vody do půdy. Tím významně snižují povrchový odtok vody na svažitých pozemcích a s tím spojenou erozi půdy. Současně zlepšují vláhové poměry uvnitř hrůbků a pod nimi, zejména ve vlhkostně nevyrovnaných ročnících. Dešťová voda pak může být ve větší míře využita pro potřeby vegetace, dochází k lepšímu rozpouštění aplikovaných minerálních hnojiv, vyššímu využití živin rostlinami apod.

zemed3

Provlhčení hrůbků po 40 mm srážek v polovině srpna 2015

Zdroj: agromanual.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.