Nový program EPSILON reaguje na aktuální potřeby

Dne 5.5. 2014 byla vyhlášena první veřejná soutěž nového programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti firem a České republiky prostřednictvím podpory projektů, jejichž výsledky by se mohly rychle uplatnit v nových výrobcích, postupech nebo službách.
IMG_6725x
Ve snaze lépe zaměřit podporu projektů výzkumu a vývoje na státní priority se Technologická agentura ČR obrátila na věcně příslušné resorty, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Český báňský úřad s žádostí o spolupráci. Přizvány byly také některé oborové technologické platformy. Na základě resortních politik byly stanoveny okruhy problémů, které je třeba řešit prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje přednostně. Byly specifikovány ty cíle Národní politiky orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které těmto potřebám nejvíce odpovídají. První veřejná soutěž tak byla vyhlášena k řešení takto stanovených témat.Při hodnocení podaných projektů budou bonifikovány projekty, které vedle mimořádné odborné kvality splňují některé z následujících kritérií:

  1. Projekt je navázán na výzkumné kapacity nově vzniklých center výzkumu a vývoje, vybudovaných s podporou evropských fondů v programovacím období 2007-2013
  2. Projekt je veden firmou – podnikatelským subjektem, jehož hlavním předmětem činnosti není výzkum a vývoj
  3. Předkladatel projektu sídlí v regionu s vysokou nezaměstnaností

Vzhledem k předchozím zkušenostem z programu Alfa TA ČR předpokládá, že i vlivem těchto kritérií budou vybrány projekty, které přinesou společensky největší efekty. Nová centra výzkumu mají nejkvalitnější vybavení k provádění výzkumu a projekty vedené firmami nejčastěji vedou k přímo aplikovatelnému výsledku. Od použití třetího kritéria si TA ČR slibuje podporu udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků, zejména v roli manažerů výzkumných projektů, v regionech s vysokou nezaměstnaností. Kromě plnění programového prohlášení vlády tím TA ČR, státní organizace přidělující veřejné prostředky, přispěje k plnění evropské kohezní politiky, která by se měla také v ČR uplatnit od roku 2014 zejména využitím evropských strukturálních fondů.

TA ČR zároveň předpokládá, že v první veřejné soutěži programu Epsilon dojde ke spojení mimopražských subjektů s výzkumnými pracovišti v Praze, kde je soustředěna velmi významná část českých výzkumných kapacit. Provázání pražských a mimopražských subjektů, které pravidelně roste od první veřejné soutěže v programu Alfa, prokazuje užitečnost pražských výzkumných kapacit pro celou republiku. To by mohlo být argumentem při vyjednávání s Evropskou komisí o možnosti poskytnout prostředky evropských fondů na výzkum a vývoj také do pražského regionu. Pokud bude možné investovat prostředky z evropských strukturálních fondů v Praze, je Technologická agentura přesvědčena, že skutečně dojde k naplnění cílů kohezní politiky EU a ke zvýšení konkurenceschopnosti celé České republiky.

12. 5. 2014, TA ČR
Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s