Možnost získat prostředky pro aplikovaný výzkum v soukromé sféře

gesher/most

MŠMT 16. září vyhlásilo veřejnou soutěž v programu GESHER/MOST. Předmětem programu je institucionální podpora účasti českých podniků zabývajících se aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem ve spolupráci s partnerem ve státě Izrael v těchto oblastech:

  • Informačních a komunikačních technologií,
  • Udržitelných a čistých technologií,
  • Zemědělských a potravinářských technologií,
  • Biotechnologie a lékařské techniky,
  • Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika).

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. prosince 2013 v 14:00 hodin. Přípustná doba řešení projektů v tomto programu je maximálně 3 roky a musí skončit nejpozději do 31. prosince 2016.

Oprávnění uchazeči:

Uchazečem o institucionální podporu z programu GESHER/MOST může být malý, střední i velký podnik, případně ve spolupráci s veřejnou výzkumnou institucí anebo dalšími výzkumnými organizacemi. Tyto instituce a organizace samotné však nemohou být uchazeči o institucionální podporu.

Další podmínky:

(a) Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a jeden účastník z izraelské strany, kteří nemají stejného vlastníka, zřizovatele apod.

(b) Každý účastník podává svůj návrh projektu ke své implementační agentuře. V případě více účastníků na české straně předkládá návrh projektu souhrnně pouze hlavní účastník projektu (podnik).

(c) Návrh projektu českého účastníka musí být zpracován a podán způsobem stanoveným agenturou CzechInvest a poskytovatelem.

(d) Práce na řešení projektu českého účastníka nesmí být zahájeny před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže. (Za způsobilé pro účely institucionální podpory budou považovány náklady vynaložené ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory).

Všechny další podmínky, vymezené výše, platí současně. Nesplnění kterékoliv z nich je důvodem k vyloučení návrhu z veřejné soutěže. Návrh projektu, podaný pouze k české implementační agentuře (bez souběžného podání izraelským účastníkem k izraelské implementační agentuře) bude vyřazen.

Výše podpory:

Nejvyšší povolená míra podpory pro program GESHER/MOST se stanovuje pro aplikovaný výzkum do výše 50 % uznaných nákladů, experimentální vývoj až do výše 25 % uznaných nákladů. Činnost výzkumné instituce až do výše 100 % uznaných nákladů vzniklých této instituci a zároveň pouze do výše 30 % celkových uznaných nákladů projektu.

Výstupy:

Očekávanými výsledky jsou měřitelné a hodnotitelné výstupy, zejména „poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno“ (Z), „patent“ (P), „autorizovaný software“ (R), „užitný vzor, průmyslový vzor“ (F), „prototyp, funkční vzorek“ (G).

Způsobilé náklady:

  • osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely výzkumného projektu),
  • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, kdy jsou využívány pro daný projekt VaV; pokud nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí správných účetních postupů,
  • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty zakoupené nebo které byly předmětem licence pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny, za předpokladu, že transakce proběhla v podmínkách volné hospodářské soutěže a nedošlo při ní k žádné nesrovnalosti, a náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely výzkumné činnosti,
  • doplňkové režijní náklady vzniklé bezprostředně v přímé souvislosti s řešením projektu VaV,
  • ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění výzkumné činnosti.

Izraelský partner:

Pokud hledáte pro svůj projekt izraelského partnera, můžete se na těchto stránkách zaregistrovat do Databáze pro vyhledávání partnerů v rámci programu GESHER/MOST. Dále můžete izraelského partnera vyhledat v databázi izraelských společností anebo se přímo registrovat do databáze the Enterprise Europe Network – Israel, kde budete uloženi v seznamu zájemců o pomoc s vyhledáním izraelského partnera.

Dokumenty:

Zadávací dokumentace GESHER

Formulář návrh projektu GESHER

Nápověda k návrhu projektu GESHER

Oficiální informace o programu naleznete na stránce CzechInvestu nebo na stránce MŠMT.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s