Norské fondy na podporu výzkumu

Obrázek

Investice do vědy a výzkumu v České republice jsou navzdory mírnému růstu stále pod průměrem Evropské unie. V roce 2010 činily veřejné investice do výzkumu a vývoje 0,63 % HDP a byly jedny z nejnižších v celé EU.

Norské fondy na podporu výzkumu významnou měrou přispívají k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce mezi českými a norskými institucemi ve vybraných oblastech a finančně podporují tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporované oblasti programu

1. sociální a humanitní vědy

2. zdraví

3. životní prostředí

Komu je program určen

Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací, podle definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partnerství. V tabulce naleznete kontakty na norské účastníky.

Obrázek

Financování programu/projektů

Celkový rozpočet na projekty ve všech tematických oblastech představuje 13 088 235 €. Minimálně 20 % z rozpočtu je určeno na podporu projektů z  oblasti sociálních a humanitních věd.

Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech.

Trvání programu/doba řešení projektů

Náklady programu jsou uznatelné do 30. dubna 2017, v jeho rámci se  předpokládá podpora projektů s délkou trvání max 40 měsíců.

Výstupy programu

Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, dále posílení kapacity ve výzkumu a vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD studentů. Očekává se také významné zastoupení vědeckých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů. 

Matchmaking event

Z důvodu omezené kapacity sálů je možné registrovat pouze dva účastníky za tým. Účastníci si mohou přinést tištěné propagační materiály (např. letáky, vizitky apod.) o své organizaci a projektu. Účastníkům může být dána příležitost přednést krátkou prezentaci.

Uchazeči o podporu projektů mohou požádat o úhradu nákladů vzniklých vyhledáváním projektových partnerů z Norska (až 5 000 € paušální částky). Tato úhrada může být provedena pouze pro projekty začínající v roce 2013.

Informace k registraci: Štěpán Obrtlík; + 420 234 811 665; stepan.obrtlik@msmt.cz

Zprostředkovatel programu

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor výzkumu a vývoje.

Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1
Odbor výzkumu a vývoje
Oddělení mezinárodní spolupráce – 311
RNDr. Jana Bystřická:       jana.bystricka@msmt.cz
RNDr. Pavla Kačabová:    pavla.kacabova@msmt.cz
Mgr. Štěpán Obrtlík:        stepan.obrtlik@msmt.cz

 

Informace (Norsko) v Aj: http://www.rcn.no/eea

Informace (ČR) v Čj: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/norske-fondy

Databáze organizací: http://www.forskningsradet.no/en/Partner_search_database/1253981564483

 

AVO, Martin Podařil

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Norské fondy na podporu výzkumu

  1. David Vogt

    tak zase mame nejakeho blbce, ktery nam da prachy na rozkradani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.